Međunarodno takmičenje iz ruskog jezika

Obavještavamo Vas da Fakultet filoloških nauka Panevropskog univerziteta «Apeiron» u saradnji sa Moskovskim državnim regionalnim univerzitetom iz Moskve organizuje međunarodno takmičenje iz ruskog jezika – Международная oлимпиада по русскому языку, koje se održava u periodu od 20.03.2014. do 20.04.2014. godine.
Studenti i učenici koji žele da učestvuju na takmičenju treba da pošalju svoje radove (test i esej) do 20.04.2014.godine.


Test se može preuzeti sa web sajta Panevropskog univerziteta «Apeiron»  www.apeiron-uni.eu  pod nazivom  «test za olimpijadu». Tema eseja je «Я русский бы выучил только за то, что...».
Radove poslati na adresu:
Panevropski univerzitet «Apeiron»
78.000 Banja Luka
Pere Krece 13
Sa naznakom «NE OTVARATI – TAKMIČENJE IZ RUSKOG JEZIKA»
Za najbolji rad kandidat će biti nagrađen boravkom u Moskvi tri sedmice u avgustu 2014.g.
Svi učesnici na takmičenju biće pozvani zajedno sa njihovim nastavnicima ili predstavnicima škola i univerziteta za Dan slovenske pismenosti, koji se tradicionalno obilježava na Panevropskom univerzitetu «Apeiron» svake godine i na književno veče posvećeno 200-godišnjici M.V. Ljermontova.

Preuzmite Test za Olimpijadu iz ruskog jezika >>

Dekan Fakulteta filoloških nauka
Prof. dr Larisa Čović


OBAVJEŠTENJE

Na osnovu rješenja Ministarstva  prosvjete i kulture Republike Srpske o ispunjenosti uslova broj 07.023/612-1-2/13 donesenog  dana 20. januara 2014. godine,  Fakultet zdravstvenih nauka će započeti sa izvodjenjem master studija drugog ciklusa  na studijskim programima:
„Sestrinstvo“                            
„Sanitarni inženjering“
Studenti  koji su zainteresovani za master studije na Fakultetu zdravstvenih nauka,  biće obaviješteni putem web sajta i sredstava javnog informisanja o raspisivanju konkursa za prijem kandidata za upis na drugi ciklus studija  i o početku izvođenja master studija na  Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“ .

Služba za odnose sa javnošću

UNIVERZITET „APEIRON“ PROSLAVIO 11. ROĐENDAN

Dodijeljena prva stipendija iz fonda „Prof. dr Risto Kozomara“

Svečanom Akademijom  Panevropski univerzitet je  14. februara obilježio jedanaest,  a Srednjoškolski centar „Gemit-Apeiron“ šest godina uspješnog rada. Saznajte više >>

Pogledajte galeriju fotografija >>

P O Z I V

studentima II godine Poslovne informatike Fakulteta informacionih tehnologija Panevropskog univerzitete APEIRON da se prijave na

K O N K U R S

za nastavak studija na III godini na Moskovskom državnom regionalnom univerzitetu
u školskoj 20014/2015. godini koji je deo programa  za dobijanje Dvojnih diploma.

Saznajte više >>

SENAT UNIVERZITETA
Izabran vršilac dužnosti rektora

Na vanrednoj sjednici održanoj 3. decembra 2013. godine  članovi Senata su za vršioca dužnosti rektora Panevropskog univerziteta imenovali prof.dr Esada Jakupovića.
Prof.dr Esad Jakupović je redovni profesor i do sada je obavljao dužnost prorektora za nastavu.

IZABRAN DEKAN FAKULTETA ZDRAVSTVENIH NAUKA

Prof. dr Esad Jakupović, rektor Panevropskog univerziteta, prema odredbama Statuta Univerziteta „Apeiron“  imenovao je novog dekana Fakulteta zdravstvenih nauka doc.dr Branislava Mihajlovića. 


IZVJEŠTAJ O NADZORNOJ PROVJERI MEĐUNARODNOG STANDARDA UPRAVLJANJA KVALITETOM ISO 9001:2008

Prema Izvještaju o nadzornoj provjeri međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 za visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, naučna istraživanja i eksperimentalni razvoj, koja je 27. juna 2013. godine obavljena od strane nadzornog  tijela TÜVRheinland InterCert Kft., Panevropski univerzitet „Apeiron“ dobio je najvišu pozitivnu ocjenu. Saznajte više >>

Preuzmite sljedeće dokumente

MIŠLJENJE O UPOREDIVOSTI STUDIJSKOG PROGRAMA SESTRINSTVO -FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA PANEVROPSKOG UNIVERZITETA APEIRON U BANJALUCI I PREDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJSKOG PROGRAMA SESTRINSVA NA ZDRAVSTVENOM VELEUČILIŠTU U ZAGREBU

APEIRON REPORTAŽA

APEIRON

KOMFORAN I MODERAN NAČIN STUDIRANJA NA ATRAKTIVNIM STUDIJSKIM GRUPAMA NUDI VAM UNIVERZITET APEIRON.

Panevropski univerzitet "APEIRON"
za multidisciplinarne i virtuelne studije, je samostalna visokoškolska, nastavno-naučna i obrazovna ustanova koja je osnovana na principima partnerstva javnog i privatnog sektora.

 

 Djelatnost obavlja u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju na osnovu Rješenja o ispunjenosti uslova za početak rada Panevropskog univerziteta "APEIRON" izdatog od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.2-4777/07 od 01.08.2007. godine, te Dozvole za rad/licence izdate od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS br. 07.2-9624/07 od 28.12.2007. kojom je Panevropskom univerzitetu izdata licenca za izvođenje akreditovanih studijskih programa. Univerzitet je upisan kao visokoškolska ustanova u sudskom registru Osnovnog suda u Banjoj Luci pod brojem: U/I 4847/05  od dana 17.03.2006. godine. Panevropski univerzitet je takođe upisan u registar visokoškolskih ustanova pod brojem 11/I rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture RS broj 07.023/600-3919/08 od 10.06.2008. godine.

IZJAVA O MISIJI

Naša društvena misija je dakle da obrazujemo buduće lidere sposobne da kreiraju održive društvene, ekonomske i tehnološke strategije, te da vrednujemo ljudske resurse koji će uspješno da obrazuju mladu akademsku generaciju da se suoči sa svojim građanskim i ekonomskim okruženjem i izazovima budućnosti.Saznajte više >>

DRUŠTVO ZNANJA I DRUŠTVO UČENJA

Trudimo se da budemo prvi među jednakima kada je u pitanju privatno visoko školstvo i smatram da smo u tome uspjeli. Kada je u pitanju razvoj Univerziteta mi naravno moramo shvatiti da ukoliko ne budemo išli dalje


Saznajte više >>

NAŠI PROFESORI

Profesori koji se nesebično zalažu da što jednostavnije, a kvalitetnije prođete kroz materiju koja se izučava na našem univerzitetu.Da bi savladali nastavno gradivo tu su profesori koji se nesebično zalažu da što jednostavnije, a kvalitetnije prođete kroz materiju koja se izučava na našem univerzitetu. Naravno, i najsavršeniji uslovi za rad ne znače ništa bez dobrih profesora, a oni su na “Apeironu” veoma ugledni naučno-nastavni radnici i eksperti iz pojedinih naučnih i stručnih disciplina koje se izučavaju na našim fakultetima. Pogledajte galeriju fotografija >>