FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*NAUČIĆEMO VAS DA ZARADITE NOVAC*

STUDIJSKI PROGRAMI

 1. Preduzetnički menadžment
 2. Menadžment bankarstva, fi nansija i trgovine
 3. Menadžment javne uprave

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) - 180 ECTS

 1.  Ekonomista - 180 ECTS
  (Studijski program: Preduzetnički menadžment)
 2. Ekonomista - 180 ECTS
  (Studijski program: Menadžment bankarstva,fi nansija i trgovine)
 3. Ekonomista- menadžer javne uprave -180 ECTS
  (Studijski program: Menadžment javne uprave)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine  (8 semestara)- 240 ECTS sa ili bez užeg usmjerenja/
 specijalističkog stepena

 1. Diplomirani ekonomista - 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)
 2. Diplomirani ekonomista - 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja iz bankarstva, fi nansija, trgovine...)
 3. Diplomirani ekonomista- menadžer javne uprave- 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)

c/ Master studije drugog ciklusa u trajanju  od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS
 (sa odbranom magistarskog rada)
Studijski programi
(1) Preduzetnički menadžment

 1. Master ekonomije
 2. Master ekonomije (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije)

(2) Menadžment bankarstva, fi nansija i trgovine

 1. Master ekonomije
 2. Master ekonomije (...u oblasti užeg usmjerenja iz bankarstva, fi nansija, trgovine)

UNIVERZITET „APEIRON“ PROSLAVIO 11. ROĐENDAN

Dodijeljena prva stipendija iz fonda „Prof. dr Risto Kozomara“

Svečanom Akademijom  Panevropski univerzitet je  14. februara obilježio jedanaest,  a Srednjoškolski centar „Gemit-Apeiron“ šest godina uspješnog rada. Saznajte više >>

Pogledajte galeriju fotografija >>


SVEČANA AKADEMIJA POVODOM 10 GODINA RADA PANEVROPSKOG UNIVERZITETA " APEIRON" I PET GODINA RADA SREDNJOŠKOLSKOG CENTRA "GEMIT-APEIRON"

Proteklih  deset godina, generacije profesora i studenata doprinijele su dobroj reputaciji koju Panevropski univerzitet „Apeiron“ danas uživa, kao  moderna i dobro organizovana visokoobrazovna ustanova.  Saznajte više >>

STUDIJSKI PROGRAM MENADŽMENT JAVNE UPRAVE

Programi prvog ciklusa se fokusiraju na akviziciju osnovnih znanja da bi studente upoznali sa različitim poslovnim i javnim funkcijama i sa državnim okruženjem u kojima se ove funkcije odvijaju u ustanovama, institucijama, organima i organizacijama javne uprave i na različitim nivoima vlasti. Studenti takođe trebaju da se upoznaju i sa skupom osnovnih instrumenata za podršku administrativnom procesu, organizacionim i komunikacionim vještinama, zajedno sa sposobnošću da analiziraju i struktuiraju probleme uprave  i organizacije.STUDIJSKI PROGRAM
PREDUZETNIČKI MENADŽMENT

Generičke sposobnosti studenta pretpostavljaju:
a/ Sposobnost analize (koja pretpostavlja sposobnosti):

 1. Identifikacije poslovnog okruženja u kojem se odvija rješavanje problema;
 2. Definisanje pretpostavki i ciljeva za rješavanje problema;
 3. Utvrđivanje resursa i kompetencija koji su neophodni da bi se riješio problem;

b/ Sposobnost izbora;

 1. Sposobnost donošenja odluka;
 2. Svijest o stepenu neizvjesnosti i rizicima koji su vezani za donošenje odluke;
 3. Uviđanje implikacija i konsekveci koje donosi izbor;
 4. Sposobnost argumentovanja i odbrane odluke.

c/ Sposobnost implementacije pretpostavlja:

 • Planiranje i organizaciju za izvršenje poslova / zadataka
 • Odgovarajuće podešavanje parametara
 • Izbor opcije i donošenje odluke
 • Argumentovanje i sprovođenje odluke
 • Razumjevanje i svjesnost
 • Vještine rukovođenjaSTUDIJKSI PROGRAM BANKARSTVO FINANSIJE I TRGOVINA

Da bi postigli ove obrazovne ciljeve u studiju prvog ciklusa studenti treba da iskuse različite tipove nastavnih metoda kao što su tradicionalna predavanja i vježbe, seminari, istraživački seminari, projektni zadaci, pedagoške radionice, problemski orjentisane radionice, laboratorijska nastava, demonstracioni časovi, studentska praksa i praktičan rad, radno orjentisane vježbe, izrada modela, rad na terenu, istraživački rad i rješavanje relativno jednostavnijih praktičnih funkcionalnih problema preduzeća u okruženju.

Povezano sa tim studenti treba da prođu i različite metode procjene znanja kojima se dokumentuju postignuti obrazovni postignuti odgovarajučim nastavnim i ispitnim metodama, gdje studenti prezentuju ne samo nivo svoga osnovnog znanja, već i svoju sposobnost da koriste instrumente za podršku poslovnom procesu, da organizuju svoj rad, da komuniciraju u kontekstu svoga rada i da argumentuju rezultate.