FAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA

*IZABERITE I TI RUSKI JEZIK I PRIBLIŽI
NAM RUSIJu*

STUDIJSKI PROGRAMI

  1. Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika - Akademski studij prvog ciklusa - 180 ECTS u trajanju od 3 godine (6 semestara)
  2. Ruski jezik

Akademska zvanja

  1. Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika- (trogodišnji studiji prvog ciklusa)
    Diplomirani profesor-prevodilac ruskog jezika - 180 ECTS
  2. Diplomirani profesor ruskog jezika i književnosti - 240 ECTS
    Diplomirani profesor ruskog jezika i književnosti - 240 ECTS (diplomirani filolog - prevodilac)
(1) Nastavno-prevodilački 
studijski program ruskog jezika
(2) Ruski jezik

Panevropski univerzitet “Apeiron” sa ponosom obavještava javnost da je kao rezultat predanog rada svojih profesora i akademika sa katedre za filološke nauke, menadžmenta i radnika univerziteta, uspješno završio licenciranje studijskog programa “Ruski jezik”.. Ambasada ruske Federacije je svojim memorandumom dala podršku ovim naporima Univerziteta.

Panevropski univerzitet „APEIRON“ ima sklopljen ugovor o nastavno-naučnoj saradnji sa najprestižnijim ruskim Moskovskim državnim univerzitetom „LOMONOSOV“. Studentima će biti omogućeno da jednu godinu studiraju u Moskvi.

Osnovne akademske studije ruskog jezika i književnosti imaju za cilj sticanje teorijskih znanja i ovladavnje praktičnim veštinama u oblasti ruskog jezika, ruske književnosti i kulture; dalji cilj ovih studija je da se niz rusističkih disciplina postave u širi slavistički kontekst, kako bi se stekao širi uvid u slavistiku uopšte, kao i povezivanje toga troga (jezika, književnosti, kulture) sa nacionalnom kulturom.

Udžbenici za sve predmete i ostala literatura formatirani su prema Bolonjskim standardima i studenti mogu da ih nabave u Centru za izdavačku djelatnost Univerziteta.

Svi zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske
U cijeni školarine uračunati su troškovi svih oblika nastave (predavanja, vježbe, konsultacije, mentorski rad) i svi administrativni troškovi.

Program predavanja. Razvoj jezičke kompetencije.
Glas kao jezička jedinica. Odnos fonema – glas  – grafema. Artikulaciona strana glasova. Govorni organi. Paradigmatske karakteistike samoglasničkog podsistema. Artikulaciona klasifikacija samoglasnika. Sintagmatske karakteristike podsistema samoglasnika. Pojam neutralizacije foneme. Pozicione varijante: uticaj pozicije na izgovor samoglasnika. Kvalitativna i kvantitativna redukcija vokala: stepen redukcije.


Suglasnički podsistem i klasifikacija suglasnika. Paradigmatske karaktristike suglasničkog posistema.  Neutralizacija zvučnih i bezvučnih suglasnika. Priroda i funkcije ruskog akcenta. Sistem intonacijkih konstrukcija. Priroda sloga i njegova struktura. Ortoepska norma ruskog književnog (standardnog) jezika i njen razvoj. Fonetska transkripcija.

Studij drugog ciklusa >>>