FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

*TVOJ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*

STUDIJSKI PROGRAMI

  1. Poslovna informatika
  2. Nastavnička informatika
  3. Računarska multimedija i grafika (novi studijski program)

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  1. Diplomirani informatičar - 180 ECTS
  2. Diplomirani profesor tehničkog obrazovanja i informatike - 180 ECTS
  3. Diplomirani informatičar - računarska multimedija i grafika - 180 ECTS
b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/lističkog stepena
  1. Diplomirani informatičar - 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja)
  2. Diplomirani profesor računarstva i informatike - 240 ECTS
(1) Poslovna informatika (2) Nastavnička informatika

(3) Računarska multimedija i grafikaDEKAN FAKULTETA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA, prof. dr Branko LatinovićRođen je 28.4.1956. godine u Prijedoru, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci 1980. godine. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao 1997. godine iz oblasti Poslovna informatika.
Od 1980. do 1990. godine radio je u Privrednoj banci Sarajevo na poslovima od programera i sistem-analitičara, do rukovodioca Službe za obradu podataka. Kao suvlasnik 1990. godine formirao je privatno preduzeće za informacioni inženjering «Media Pro» Prijedor, gdje je narednih godina obavljao posao direktora.
Od 2003. godine stalno je zaposlen na Tehnološkom fakultetu banjolučkog Univerziteta kao vanredni profesor iz oblasti Informatika, a od 2007. godine na Panevropskom univerzitetu APEIRON u Banjaluci kao redovni profesor i dekan na Fakultetu informacionih tehologija. Objavio je 8 knjiga, 23 naučna rada i 28 stručnih radova.


UVODNA RIJEČ

Prof. dr Branko Latinović
dekan Fakulteta informacionih tehnologija

Poštovani,
Danas u uslovima globalizacije i ekonomije znanja, Fakultet informacionih tehnologija želi da bude aktivan učesnik u ovom kontekstu. Imamo cilj da stvorimo vrhunske stručnjake koji će znati da najnovije tehnologije uspješno primjene u praksi. Fakultet informacionih tehnologija vidimo kao početak novog sistema obrazovanja kod nas. Koristimo američka iskustva i nastavne planove, ali nastojimo da naše studije uklopimo u evropski model univerzitetskog obrazovanja, koji primjenjuje stavove Bolonjske deklaracije.

Fakultet na osnovnom trogodišnjem studiju profiliše zvanja diplomirani inženjer informacionih tehnologija i diplomirani profesor informatike odnosno dvije oblasti: Informacione tehnologije (Information Technologies) i Računarske nauke (Computer Science).

Da bi postigli maksimalne rezultate u učenju, koristimo sve mogućnosti savremene tehnologije: distance learning system (sistem učenja na daljinu), online testing system, redovno sprovodimo analize kvaliteta, prilagođavamo se potrebama polaznika, usvajamo realne prijedloge i kritike, a sve to da bismo poboljšali kvalitet rada. Mi ostajemo u kontaktu sa našim polaznicima i pošto završe fakultet, s ciljem da im pomognemo u razvoju karijere kroz saradnju i konsalting.


Naučne oblasti i matičnost 
Fakultet je matičan u osnovnim naučnim oblastima kompjuterskih nauka (osnove programiranja, teorija algoritama, arhitektura i organizacija računarskih sistema, operativni sistemi, mrežno računarstvo, programski jezici, softverski inženjering – modeliranje, analiza i dizajn softvera, softverski menadžment, interakcija čovjek-računar, grafika i vizuelizacija, vještačka inteligencija, menadžment informacijama - teorija i praksa baza podataka, relacione i distribuirane baze podataka, pravni, etički i profesionalni aspekti računarstva), oblasti informacionih tehnologija (sigurnost i obezbjeđenje informacija, platformske tehnologije, administracija i održavanje IT sistema, tehnička podrška), oblasti informacionih sistema (sistem-analiza i logički dizajn IS, projektovanje informacionih sistema, implementacija informacionih sistema, održavanje informacionih sistema, razvoj specifičnih tipova IS, distribuirani sistemi), oblasti kompjuterskog inženjeringa (inženjering računarskih sistema, umrežavanje i telekomunikacije) i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: (matematička analiza, diskretne matematičke strukture, teorija algoritama, vjerovatnoća i statistika, numerički metodi i operaciona istraživanja, opšta teorija sistema, teorija organizacije, teorija odlučivanja, teorija informacija, projektni menadžment, pedagoška informatika, kriptografija, E-poslovanje, upravljanje promjenama, međuljudski odnosi i vještina komuniciranja.


Izborni program:
GIS–Geografski informacioni sistemi, MpIS-Menadžment proizvodnih informacionih Sistema, Informacioni sistem javne uprave (E-government), ERP sistemi (Enterprise Resource Planning), Teorija automata i računarskih jezika, Dizajn i analiza algoritama, Digitalna fotografija, DTP–Digitalno izdavaštvo, Kompjuterska animacija, WEB servisi i aplikacije, CAD-sa osnovama tehničkog crtanja, Informatika i računarske tehnologije, Administracija i održavanje IT sistema, Implementacija i upravljanje IT sistema, Enterprise platformske tehnologije (Windows Server 2012 i SQL Server 2012), Teorija informacija i kodiranja, Osnove kriptografije, Numerički metodi i operaciona istraživanja, Profesionalna praksa / računarski projekat, Digitalna montaža sa naprednim studijskim tehnikama, Mobilno računarstvo, Televizijsko oglašavanje - koncepti i tehnike izrade TV reklame.

Studij drugog ciklusa >>>

Studij trećeg ciklusa >>>