FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*STO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*

STUDIJSKI PROGRAMI

 1. Preduzetnički menadžment
 2. Menadžment bankarstva, fi nansija i trgovine
 3. Menadžment javne uprave

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) - 180 ECTS

 1. Diplomirani ekonomista - 180 ECTS
 2. Diplomirani ekonomista - 180 ECTS
 3. Diplomirani ekonomista - 180 ECTS - menadžer javne uprave

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine  (8 semestara)- 240 ECTS sa ili bez užeg usmjerenja/
 specijalističkog stepena

 1. Diplomirani ekonomista - 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)
 2. Diplomirani ekonomista - 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja iz bankarstva, fi nansija, trgovine...)
 3. Diplomirani ekonomista- menadžer javne uprave- 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja)
(1) Preduzetnički menadžment (3) Menadžment javne uprave

(2) Menadžment bankarstva, finansija i trgovine  
 


Izborni program Fakulteta poslovne ekonomije:

Finansijska i poslovna matematika, Krizni menadžment / revitalizacija i obnova preduzeća, Krizni menadžment / upravljanje konfliktima, Upravljane promjenama, Tehnološka predviđana i inovativno preduzetništvo, Proces rađanja i inkubacije novih ideja, TQM – Menadžment kvaliteta, Osnivanje i vođenje malog preduzeća, Poslovni plan, Strateški menadžment, Teorija tržišta, Menadžment nabavke, Istraživanje političkog tržišta, Osobine naroda, Socijalna ekologija, Menadžment kulture, Poslovna korespodencija, Neprofitni menadžment – upravljanje nevladinom organizacijom, Geopolitika – svjetski procesi globalizacije, Menadžment rizika, Pregovaranje u međunarodnom biznisu, Ispitivanje ponašanja potrošača i kupaca, Intelektualni kapital (ekonomija znanja), Poslovna partnerstva, Razvoj i izgradnja tima (radne grupe i timski rad), Holistički menadžment, Teorija kompleksnosti, Marketing menadžment lične prodaje, Menadžment obrazovanja, Menadžment poslovne logistike i špedicije, Menadžment turizma, Menadžment hotelijerstva, Menadžment javnih nabavki, Carinski menadžment i carinske politike.

Studij drugog ciklusa >>>

Studij trećeg ciklusa >>>