FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

*VAŠ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*

Studijski programi

(1) Poslovna informatika (2) Nastavnička informatika


UVODNA RIJEČ

Prof. dr Branko Latinović
dekan Fakulteta informacionih tehnologija

Poštovani,
Danas u uslovima globalizacije i ekonomije znanja, Fakultet informacionih tehnologija želi da bude aktivan učesnik u ovom kontekstu. Imamo cilj da stvorimo vrhunske stručnjake koji će znati da najnovije tehnologije uspješno primjene u praksi. Fakultet informacionih tehnologija vidimo kao početak novog sistema obrazovanja kod nas. Koristimo američka iskustva i nastavne planove, ali nastojimo da naše studije uklopimo u evropski model univerzitetskog obrazovanja, koji primjenjuje stavove Bolonjske deklaracije.

Fakultet na osnovnom trogodišnjem studiju profiliše zvanja diplomirani inženjer informacionih tehnologija i diplomirani profesor informatike odnosno dvije oblasti: Informacione tehnologije (Information Technologies) i Računarske nauke (Computer Science).

Da bi postigli maksimalne rezultate u učenju, koristimo sve mogućnosti savremene tehnologije: distance learning system (sistem učenja na daljinu), online testing system, redovno sprovodimo analize kvaliteta, prilagođavamo se potrebama polaznika, usvajamo realne prijedloge i kritike, a sve to da bismo poboljšali kvalitet rada. Mi ostajemo u kontaktu sa našim polaznicima i pošto završe fakultet, s ciljem da im pomognemo u razvoju karijere kroz saradnju i konsalting.


Naučne oblasti i matičnost 
Fakultet je matičan u osnovnim naučnim oblastima kompjuterskih nauka (osnove programiranja, teorija algoritama, arhitektura i organizacija računarskih sistema, operativni sistemi, mrežno računarstvo, programski jezici, softverski inženjering – modeliranje, analiza i dizajn softvera, softverski menadžment, interakcija čovjek-računar, grafika i vizuelizacija, vještačka inteligencija, menadžment informacijama - teorija i praksa baza podataka, relacione i distribuirane baze podataka, pravni, etički i profesionalni aspekti računarstva), oblasti informacionih tehnologija (sigurnost i obezbjeđenje informacija, platformske tehnologije, administracija i održavanje IT sistema, tehnička podrška), oblasti informacionih sistema (sistem-analiza i logički dizajn IS, projektovanje informacionih sistema, implementacija informacionih sistema, održavanje informacionih sistema, razvoj specifičnih tipova IS, distribuirani sistemi), oblasti kompjuterskog inženjeringa (inženjering računarskih sistema, umrežavanje i telekomunikacije) i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: (matematička analiza, diskretne matematičke strukture, teorija algoritama, vjerovatnoća i statistika, numerički metodi i operaciona istraživanja, opšta teorija sistema, teorija organizacije, teorija odlučivanja, teorija informacija, projektni menadžment, pedagoška informatika, kriptografija, E-poslovanje, upravljanje promjenama, međuljudski odnosi i vještina komuniciranja.


Izborni program:
GIS–Geografski informacioni sistemi, MpIS-Menadžment proizvodnih informacionih Sistema, Informacioni sistem javne uprave (E-government), ERP sistemi (Enterprise Resource Planning), Teorija automata i računarskih jezika, Dizajn i analiza algoritama, Digitalna fotografija, DTP–Digitalno izdavaštvo, Kompjuterska animacija, WEB servisi i aplikacije, CAD-sa osnovama tehničkog crtanja, Informatika i računarske tehnologije, Administracija i održavanje IT sistema, Implementacija i upravljanje IT sistema, Enterprise platformske tehnologije (Windows Server 2012 i SQL Server 2012), Teorija informacija i kodiranja, Osnove kriptografije, Numerički metodi i operaciona istraživanja, Profesionalna praksa / računarski projekat, Digitalna montaža sa naprednim studijskim tehnikama, Mobilno računarstvo, Televizijsko oglašavanje - koncepti i tehnike izrade TV reklame.