OSNOVNI PODACI:

Organizaciona jedinica

01.07.400.

Fakultet zdravstvenih nauka

Skračenica

FZN-HCN

 

Katedra

01.06.200.

Katedra za hematologiju i transfuziologiju

Predmet/modul

3.02.11.001.

Hematologija

VRSTA PREDMETA:

Funkcionalna oblast

Opšti

Nivo apstraktnosti

Srednji

Tip predmeta-obaveznost

Obavezan

MATIČNOST PREDMETA:

Naučna oblast

3

Medicinska nauke

Naučno polje

3.02.

Kliničke medicinske nauke

Uža naučna oblast

3.02.11.

Hematologija

OPIS PREDMETA:

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

Cilj ovog predmeta je da se student upozna sa osnovama morfologije, fiziologije i citologije krvi i krvnih elemenata, koštane srži i limfatičkog sistema, bolestima krvi i krvnih elemenata, te sa osnovnim kliničkim analizama krvi.

Kompetencije/obrazovni ishodi:

Obradom ovog predmeta student će:

þ   steči osnovna medicinsko-mikrobiološka znanja potrebna za kliničke i mikrobiološke analize krvi;

þ   osnovna dijagnostička znanja u prepoznavanju bolesti i drugih patoloških stanja vezanih za krv i krvne elemente;

þ   interpretaciju diferencijalne krvne slike i drugih nalaza prema specifičnostima virusnih, bakterijskih i malignih bolesti;

þ   da izvrši specijalne hematološke analize koštane srži i da interpretira nalaz.

Savladane vještine:

Interpretacija diferencijalne krvne slike i ostalih nalaza krvi, specijalne hematološke analize koštane srži dobijene iz uzoraka pribavljenih metodom punkcije.

Sadržaj predmeta:

Ćelijska homeostaza i hematopoeza, organi hematopoeze, struktura i funkcija hematopoetskih organa, fetalna hematopoeza, koštana srž, limfatički sistem, monocitno-fagocitni sistem, tekuća cirkulantna krv, krvne ćelije; eritrociti, leukociti, trombociti, eritrocitopoeza, granulocitopoeza, trombocitopoeza; fiziološko stvaranje, regulacija eritrocitopoeze, eritropoetin, hemoglobin; građa, funkcije, metabolički procesi u eritrocitu, rutinske hematološke analize, razmaz periferne krvi.

Uvod u bolesti eritrocitopoeze; anemije, policitemije, klasifikacija anemija, deficitarne anemije; makrocitne, sideropenična, hemolitičke anemije; nasljedne/stečene hemolitičke anemije zbog membranskog defekta, hemolitičke anemije imune, neimune/.

Leukociti: granulocitopoeza, morfologija leukocita, nasljedne anomalije leukocita, limfociti periferne krvi, limfociti u tkivima, funkcija limfatičkog i granulocitpoetskog sistema, diferencijalna krvna slika, interpretacija, specifičnosti virusnih bolesti, bakterijskih bolesti, maligne bolesti.

Uvod u hematopoetske maligne bolesti; leukemije, limfomi; podjela, klasifikacija, značaj laboratorijske obrade u ranom otkrivanju i dijagnozi leukemija i limfoma, specijalne hematološke analize; koštana srž, funkcija, sastav, punkcija, interpretacija nalaza.

Specifičnosti pedijatrijske hematopoeze. Hematološki brojači, kontrola rada u hematološkim laboratorijima, informacioni sistem.

METRIKA PREDMETA:

ECTS

Nastavne aktivnosti (čas)

Individualni rad

SVEGA

časova

rada

Kontakt

časovi

Vježbe

treninzi

Seminarski i  stud. radovi

Pedagoške radionice

Stručna i klnič. praksa

Individual. i grupno učenje

Istraživ. izvora

7

56

24

18

 

30

70

12

210

 

 

 

 

 

Jezici izvođenja nastave

Jezici naroda BiH

 

 

 

PREDUSLOVI ZA PRISTUP

Šifra

Naziv predmeta/modula znanja

Ocjena

Opis uslova (dodatni)

1.02.05.005.

Fizika sa biofizikom

 

 

1.01.05.005.

Biologija sa humanom genetikom

 

 

3.01.06.001.

Medicinska biohemija

 

 

3.01.05.003.

Fiziologija sa patofiziologijom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODIKA IZVOĐENJA PREDMETA

U toku obrade predmeta predviđena su:

þ   56 kontakt-sati interaktivnih predavanja;

þ   24 sata za laboratorijske vježbe;

þ   30 sati kliničko/laboratorijske prakse;

þ   18 sati izrade i odbrane seminarskog rada;

þ   12 sati za istraživanje izvora.

Vježbe će vršiti u univerzitetskoj laboratoriji za hemiju i biohemiju i u ovlaštenim laboratorijima sa kojima Panevropski univerzitet ima sklopljene ugovore o nastavno-naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji i kojima je po tom osnovu dodijeljen naziv i status nastavne baze odn. univerzitetskog kliničkog centra i univerzitetske laboratorije.

Stručna/klinička praksa se obavlja u kliničkim laboratorijama odn. u ovlaštenim samostalnim laboratorijama u trajanju od ukupno 30 sati. U sastavu prakse student ima obavezu da vrši konsultacije sa rukovodiocima Katedre za hemiju, biohemiju i kliničku hemiju. Za obradu predmeta i stručnu i kliničku praksu planirano je da student utroši i 12 sati na istraživanju izvora.

Tokom obavljanja stručne prakse izrađuju se stručni izvještaji koje ocjenjuje voditelj prakse. Zadatak voditelja prakse i studenta u okviru ovog predmeta je da obezbjedi savladavanje i primjenu u cjelini odn. savladavanje i primjenu većeg broja specifičnih fizikalnih i hemijskih metoda i tehnika koje se odnose na:

þ   interpretaciju diferencijalne krvne slike i drugih nalaza prema specifičnostima virusnih, bakterijskih i malignih bolesti;

þ   specijalne hematološke analize koštane srži, pribavljanje uzoraka metodom punkcije i interpretacija nalaza.

Student je obavezan da brani seminarski rad pred studentskim auditorijem uz primjenu LEG-skale za evaluaciju govornika/prezentatora (razvijene na Panevropskom univerzitetu) od strane studenata-slušaoca.

Seminarski radovi moraju zadovoljiti metodološke kriterije akademske pismenosti, standarde korektnog citiranja, zahtjeve minimalnog "obima rada" i zahtjeve "sadržaja rada" definisane sa mentorom odn. predmetnim nastavnikom prilikom zadavanja teme.

EVALUACIJA RADA STUDENTA

Red.

br.

Vrsta evaluacije

Parcijalna/

konačna

Opciona /

obavezna

Procenat

učešća

01

Učešće u radu  na predavanjima

predispitna obaveza

obavezni

10 %

02

Aktivnost na mentorskim vježbama

predispitna obaveza

obavezni

20 %

03

Ocjena kliničke prakse

predispitna obaveza

obavezni

20 %

04

Seminarski rad

parcijalni

obavezni

20 %

05

Usmeni ispit

konačni

obavezni

30 %

LITERATURA / IZVORI (navedena po redosljedu važnosti)

Autor (Prezime, Ime)

Naziv publikacije

Sjedište izdavača

Izdavač

God. izdanja

Vrsta

publk.*

a/ Osnovna literatura

Miroljub V Petrović

Laboratoriska hematologija

Beograd

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

b/ Dopunska literatura

Gayton, A.C.

Krvne stanice, imunost i zgrušavanje krvi, Medicinska fiziologija,

Zagreb

Medicinska naklada

1995.

knjiga

Begeman, H., Rastetter J., Springer,

Atlas of Clinical Haematology

Berlin-Heidelberg-New York

Verlag Berlin-Heidelberg-New York

1972

knjiga

McKenzie: E. Zeibig

Clinical Laboratory hematology, ed

Upper Saddle River, New Jersey

Pearson Education, Inc

2004.

knjiga

c/ Ostali izvori - časopisi,

Autor – Prezime, Ime

(ukoliko je izvor članak)

Naziv časopisa

Sjedište izdavača

Izdavač

God. izdanja

Vrsta

časopisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ Ostali izvori – Internet (WEB) izvori

Naziv sajta

Adresa sajta

Naziv rada/hiperlink

Očitano

 

 

 

 

(*)Vrsta publikacije (knjiga, skripta, kompendium, multimedija)