OSNOVNI PODACI:

Organizaciona jedinica

01.07.300.

Fakultet informacionih tehnologija

Skračenica

FPI-CIT

 

Katedra

01.06.030.

Katedra za informacione sisteme i baze podataka

Predmet/modul

2.09.02.025.

MbIS - Management poslovnih informacionih sistema

VRSTA PREDMETA:

Funkcionalna oblast

Jezgreni

Nivo apstraktnosti

Osnovni

Tip predmeta-obaveznost

Obavezni

MATIČNOST PREDMETA:

Naučna oblast

2

Tehničke nauke

Naučno polje

2.09.

Računarstvo i informatika

Uža naučna oblast

2.09.02.

IS-Informacioni sistemi

OPIS PREDMETA:

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

Cilj predmeta Upravljački informacioni sistemi jeste da upozna studente sa osnovnom strukturom, funkcionisanjem i koncepcijom savremenih informacionih sistema. Studentima će biti predstavljeni svi bitni sadržaji koji se u svjetskoj literaturi pojavljuju u okviru predmeta pod istim ili sličnim nazivom. U skladu sa ovom činjenicom sadržaj predmeta je fokusiran na nekoliko bitnih aspekata funkcionisanja informacionih sistema, kao što su:

§           Mjesto i uloga informacionih sistema u poslovnom sistemu, sa bitnim određenjima pojma upravljački informacioni sistemi;

§           Informacione tehnologije i poslovni informacioni sistemi;

§           Poslovni informacioni sistemi;

§           ERP informacioni sistemi i portali;

§           Komunikacije i poslovne mreže;

§           Elektronsko poslovanje, sa svim oblicima funkcionisanja;

§           Metodologije razvoja informacionih sistema;

§           Sigurnost, privatnost, etička i socijalna pitanja informacionih sistema.

Očekuje se da će studenti ovladati relevantnim pojmovima vezanim za savremene informacione tehnologije i njihovo mjesto i primjenu u upravljačkim informacionim sistemima, ali isto tako i da će steći uvid u pravi smisao i ulogu informacionih sistema u ostvarivanju strateških ciljeva poslovnih sistema.

Kompetencije/obrazovni ishodi:

 

Savladane vještine:

 

Sadržaj predmeta:

1.      Informacioni sistem poslovnih procesa

2.      Poslovni informacioni sistemi

3.      Nove softverske aplikacije: ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Management), CRM (Customer Relationship Management), WfMS (Workflow Management System)

4.      Data Warehouse (priroda, suština, svrha, funkcije, glavni zadaci, arhitektura, izgradnja i primjena)

5.      Data mining

6.      Sistemi podrške odlučivanju (pojam, karakteristike i vrste, model i struktura)

7.      Inteligentni sistemi podrške odlučivanju (vještačka inteligencija, ekspertni sistemi, "poslovna inteligencija")

8.      Metodologija razvoja informacionih sistema: Strategijsko planiranje razvoja

9.      Analiza sistema. Dizajn sistema. Implementacija sistema. Održavanje sistema. Prilazi razvoju informacionog sistema.

10.   Metode, tehnike i sredstva razvoja informacionih sistema.

11.   Upravljački informacioni sistemi.

§         Karakteristike upravljačkih informacionih sistema.

§         Oblikovanje upravljačkih informacionih sistema.

§         Prikupljanje i korišćenje informacija u upravljačkim informacionim sistemima.

12.   Upravljački informacioni sistemi i telekomunikaciona tehnologija.

§         Upravljački informacioni sistemi i računarske mreže.

§         Upravljački informacioni sistemi i elektronska razmjena podataka (EDI).

13.   Upravljački informacioni sistemi i standardizacija.

14.   Organizacija i zaštita upravljačkih informacionih sistema.

15.   Upravljanje informacionim sistemima.

16.   Struktura informacija sa aspekta nivoa odlučivanja.

17.   Upravljački informacioni sistem i funkcije menadžmenta.

METRIKA PREDMETA:

ECTS

Nastavne aktivnosti (čas)

Individualni rad

SVEGA

časova

rada

Kontakt

časovi

Vježbe

treninzi

Seminarski i  stud. radovi

Pedagoške radionice

Stručna i klnič. praksa

Individual. i grupno učenje

Istraživ. izvora

4

30

 

12

 

30

40

8

120

 

 

 

 

 

Jezici izvođenja nastave

Jezici naroda BiH

 

 

 

PREDUSLOVI ZA PRISTUP

Šifra

Naziv predmeta/modula znanja

Ocjena

Opis uslova (dodatni)

2.09.11.009.

Pedagoška informatika

 

 

5.08.06.007.

Menadžment obrazovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODIKA IZVOĐENJA PREDMETA

U toku obrade predmeta predviđena su:

þ   30 kontakt-sati interaktivnih predavanja;

þ   12 sati za izradu i odbranu seminarskog rada;

þ   30 sati iz stručne prakse;

Predavanja se vrše prema utvrđenom rasporedu uz korištenje savremenih prezentacionih i demonstracionih sredstava i tehnika sa primjenom interaktivne metode rada sa studentima čime se stiče uvid u njihova predznanja i specifična iskustva zasnovana na obrađivanoj problematici, ali i uvid u kontiuitet savladavanja gradiva. Za predmet "MbIS - Management poslovnih informacionih sistema" predviđeno je 30 kontakt-sati interaktivne nastave.

Predavanja se izvode korištenjem didaktičkih i edukativnih sadržaja u elektronskoj i digitalnoj formi (koji uključuju i snimljena predavanja i mentorske vježbe) na različitim video-prezentacionim medijima (interaktivni multimedijalni optički mediji).

Nastava u cjelini se izvodi primjenom informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) koje omogućavaju studentima da kroz kompjuterski podržano učenje i istraživanje (Computer Assisted Learning & Research) ostvare aktivan odnos u procesu sticanja znanja uz pomoć računarske i komunikacione tehnologije, da ostvare dublju interakciju sa nastavnim sadržajima i primjenu istraživačkih tehnika u samom procesu sticanja znanja.

Seminarski radovi su specifičan oblik samostalnog rada studenta sa temama koje zadaje nazivni profesor iz širih programskih okvira predmeta "MbIS - Management poslovnih informacionih sistema". Seminarskim radovima, uvježbava se pismenost studenta i metode i tehnike istraživanja odn. korištenja akademskih izvora, te proširuju saznaja iz tematske oblasti seminarskog rada. Student je obavezan da brani seminarski rad pred studentskim auditorijem uz primjenu LEG-skale za evaluaciju govornika/prezentatora (razvijene na Panevropskom univerzitetu) od strane studenata-slušaoca.

Seminarski radovi moraju zadovoljiti metodološke kriterije akademske pismenosti, standarde korektnog citiranja, zahtjeve minimalnog "obima rada" i zahtjeve "sadržaja rada" definisane sa mentorom odn. predmetnim nastavnikom prilikom zadavanja teme.

Radovi moraju da budu veći od minimalnog obima koji iznosi 7 stranica standardno-formatiranog teksta. Rad metodološki i po sadržaju mora da odgovara zahtjevima teme. Rad ne smije biti doslovno prepisan iz izvora, već se svi citati moraju referencirati.

Stručna/klinička praksa će se obavljati u partnerskim ustanovama, poslovnim organizacijama, odn. u ovlaštenim samostalnim laboratorijama u trajanju od ukupno 30 sati. U sastavu prakse student ima obavezu da vrši konsultacije sa rukovodiocima nadležne Katedre za informacione sisteme i baze podataka.

Tokom obavljanja stručne prakse odn. vježbi studenti izrađuju stručne izvještaje koje ocjenjuje voditelj prakse. Zadatak voditelja prakse i studenta je da obezbjedi savladavanje i primjenu u cjelini odn. većeg broja specifičnih metoda i tehnika koje se odnose na probleme razvoja, upravljanja i održavanja poslovnih informacionih sistema u konkretnom poslovnom okruženju organizacije – ustanove u kojoj se vrši praksa.

EVALUACIJA RADA STUDENTA

Red.

br.

Vrsta evaluacije

Parcijalna/

konačna

Opciona /

obavezna

Procenat

učešća

01

Pohađanje nastave

Predispitne obaveze

obavezni

15 %

02

Angažman na nastavi

Predispitne obaveze

obavezni

15 %

03

Testovi tokom semestra

parcijalni

obavezni

20 %

04

Seminarski rad

Predispitne obaveze

obavezni

10 %

05

Usmeni završni ispit

konačni

obavezni

40 %

LITERATURA / IZVORI (navedena po redosljedu važnosti)

Autor (Prezime, Ime)

Naziv publikacije

Sjedište izdavača

Izdavač

God. izdanja

Vrsta

publk.*

a/ Osnovna literatura

Doc. dr Gordana Radić

Upravljanje poslovnim informacionim sistemima

Banja Luka

APEIRON

2009

Udžbenik

 

 

 

 

 

 

b/ Dopunska literatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ Ostali izvori - časopisi,

Autor – Prezime, Ime

(ukoliko je izvor članak)

Naziv časopisa

Sjedište izdavača

Izdavač

God. izdanja

Vrsta

časopisa

 

 

 

 

 

 

c/ Ostali izvori – Internet (WEB) izvori

Naziv sajta

Adresa sajta

Naziv rada/hiperlink

Očitano

Informatika i informacioni sistemi

www.efifht.rs.ba

 

Sajt predmeta MeIS

preko 7500 puta

Obrazovanje na distancu

http://www.google.com/Education/Distance/

 

Aktuelni članci

 

Obrazovanje na distancu

http://dir.yahoo.com/Education/Distance_Learning

Aktuelni članci

 

 

 

 

 

(*)Vrsta publikacije (knjiga, skripta, kompendium, multimedija)