OSNOVNI PODACI:

Organizaciona jedinica

01.07.400.

Fakultet zdravstvenih nauka

Skraćenica

FZN-HCN

 

Katedra

01.06.170.

Katedra za hirurgiju, traumatologiju, ginekologiju i njegu

Predmet/modul

3.02.38.013.

Njega hirurških bolesnika sa osnovama hirurgije

VRSTA PREDMETA:

Funkcionalna oblast

Jezgreni

Nivo apstraktnosti

Napredni

Tip predmeta-obaveznost

Obavezan

MATIČNOST PREDMETA:

Naučna oblast

3

Medicinska nauke

Naučno polje

3.02.

Kliničke medicinske nauke

Uža naučna oblast

3.02.38.

Sestrinstvo

OPIS PREDMETA:

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

Omogućiti studentu usvajanje osnovnih znanja iz opšte i specijalne hirurgije, te ortopedije koja su medicinskoj sestri potrebna pri procjeni zdravstvenog stanja bolesnika, utvrđivanju potreba za zdravstvenom njegom i sudjelovanju u procesu dijagnosticiranja i liječenja.

Kompetencije/obrazovni ishodi:

Studenti će biti osposobljeni za pružanje:

þ   Zdravstvene njege hirurških bolesnika:

þ   Psihičku i fizičku pripremu bolesnika za operativni zahvat, posebnosti pripreme za pojedine zahvate,

þ   sestrinska procjena statusa i potreba bolesnika prije i poslije operativnog zahvata,

þ   Procjena i planiranje zdravstvene njege te sestrinske intervencije i evaluacija njege kod bolesnika kojima je potreban i/ili je izvršen hirurški zahvat s naglaskom na posebnosti u odnosu na vrstu zahvata.

þ   Procjena i planiranje zdravstvene njege za vrijeme rehabilitacije s posebnim osvrtom na povećane potrebe zbog tjelesnog invaliditeta.

Savladane vještine:

þ   opšti i specijalni monitoring,

þ   otkrivanje i sprečavanje komplikacija u poslijeanestezijskom i poslijeoperacijskom periodu.

Sadržaj predmeta:

Principi kliničkog pregleda i rada u hirurgiji, podjela operacija prema regijama i vrstama, vrste ozljeda, odgovor organizma na ozljedu; krvarenja, sindrom šoka, vrste rana i cijeljenje, opekline, politrauma, infekcije, anestezija i reanimatologija. Komplikacije; plućne, postoperacijske infekcije.

Najčešće operacije: u neurokiururgiji, u kardiohirurgiji, izvantjelesni krvotok, u abdominalnoj hirurgiji, u plastičnoj i rekonstruktivnoj hirurgiji, u koštano-zglobnoj hirurgiji: vrste imobilizacija i njihovo postavljanje, konzervativno i kirurško liječenje prijeloma, specifičnosti pojedinih vrsta prijeloma prema regijama: prijelomi ramenog obruča i nadlaktice, prijelomi podlaktice i šaka, prijelomi zdjelice, prijelomi kuka i natkoljenice, prijelomi potkoljenice i stopala, prijelomi kralježnice, komplikacije, uzroci i oblici poremećaja koštanog cijeljenja. Amputacije udova: indikacije, vrste amputacija, postupak s bataljkom u neposrednom postoperacijskom toku.

Opšta hirurgija, abdominalna hirurgija, traumatologija, torakalna hirurgija, vaskularna hirurgija, kardijalna hirurgija, neurohirurgija, plastična hirurgija, urologija, ortopedija, anestezija, reanimacija i intenzivno liječenje, dječja hirurgija, transfuziologija.

Najčešće i najznačajnije hirurške bolesti, njihova dijagnostika, prevencija i lečenje. Sestrinska dijagnoza hirurških bolesti i edukacija hirurškog bolesnika. Preoperativna priprema i postoperativna nega bolesnika. Uloga i zadaci sestre instrumentarke. Specifičnosti zdravstvene nege u supspecijalističkim hirurškim granama.

METRIKA PREDMETA:

ECTS

Nastavne aktivnosti (čas)

Individualni rad

SVEGA

časova

rada

Kontakt

časovi

Vježbe

treninzi

Seminarski i  stud. radovi

Pedagoške radionice

Stručna i klnič. praksa

Individual. i grupno učenje

Istraživ. izvora

6

48

 

 

 

42

84

6

180

 

 

 

 

 

Jezici izvođenja nastave

Jezici naroda BiH

 

 

 

PREDUSLOVI ZA PRISTUP

Šifra

Naziv predmeta/modula znanja

Ocjena

Opis uslova (dodatni)

3.01.01.003.

Osnovi anatomije i histologije

 

 

3.01.05.003.

Fiziologija sa patofiziologijom

 

 

3.02.38.001.

Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu

 

 

3.01.07.001.

Osnovi patologije

 

 

3.02.38.007.

Njega internističkih bolesnika sa osnovama interne medicine

 

 

3.02.38.003.

Urgentna medicina, reanimatologija i intenzivna zdravstvena njega

 

 

METODIKA IZVOĐENJA PREDMETA

UKUPNO 48 ČASOVA TEORIJSKE NASTAVE

METODSKE JEDINICE: 2 ČASA

I.   NAJČEŠĆE I NAJZNAČAJNIJE HIRURŠKE BOLESTI, NJlHOVA DIJAGNOSTIKA, PREVENCIJA  I LIJEČENJE

1.      ULKUSNA BOLEST - ULKUS ŽELUCA I DUODENUMA

-          simptomaptologija

-          komplikacije

-          dijagnostika

-          liječenje

2.      TUMORI ŽELUCA

-          podjela (benigni i maligni)

-          simptomaptologija

-          komplikacije

-          dijagnostika

-          liječenje

3.      OBELJENJE CRVULJKA (APPENDICITIS)

-          simptomaptologija

-          komplikacije

-          dijagnostika

-          iiječenje

4.      OBOLJENJA KOLONA, RECTUMAIANUSA

A. obolonja kolona

1.  polipoza kolona

2.                 divertikuloza kolona

3.                 mezokolon congenitum (Hiršprungova bolest)

4.                 colitis ulceroza

5.      TUMORIKOLONA

                                                               i.      simptomaptologija

                                                              ii.      komplikacije

                                                            iii.      dijagnostika

                                                            iv.      liječenje

6.      OBOLJENJA RECTUMA I ANUSA

a.     HEMOROIDI

b.     FISSURA ANI

c.     PELONIDALNI SINUS

d.     ANALNI TUMORl

e.    simptomaptologija
f.
    komplikacije

g.  dijagnostika h.   h.  liječenje

7.      OBOLJENJA PANKREASA

A.    akutni pankreatitis

a.      simptomaptologija

b.      komplikacije (akutni abdomen - sindrom)

c.      dijagnostika

d.      liječenje

B.     hronični pankreatitis

a.      simptomaptologija

b.     komplikacije

c.      dijagnostika

d.     liječenje

8.      TUMORI PANKREASA

a.      podjela

b.     simptomaptologija

c.      komplikacije

d.     dijagnostika

e.      liječenje

9.      OBOLJENJA ŠTITNE ŽLIJEZDE

a.      strume

b.     tireoiditisi

c.      tumori (benigni i maligni)

1.    simptomaptologija

2.                             komplikacije

3.                             dijagnostika

4.                             liječenje

10. KILE

a.      predilekciona mjesta za nastanak kila

b.     vrste kila

simptomaptologija

komplikacije

dijagnostika

liječenje

11. OBOLENJA DOJKE

tumori (benigni maligni)

simptomaptologija

komplikacije

dijagnostika

liječenje

12.    OBOLJENJA JEDNJAKA

a.      korozije jednjaka

b.     divertikuli

c.      gastroezofagijalni refluks

d.     achalasia

simptomaptologija

komplikacije

dijagnostika

liječenje

13.    OBOLJENJA PERIFERNIH ARTERIJA

simptomaptologija

komplikacije

dijagnostika

liječenje

14.    OBOLJENJA PERIFIERNIH VENA

simptomaptologija

komplikacije

dijagnostika

liječenje

15.    SESTRINSKA DIJAGNOZA HIRURŠKUH BOLESTI

lični podaci

glavne tegobe

sadašnja bolest

bol -karakteristike

lična anamneza

porodična anamneza

fizikalni pregled (inspekcija, palpacija,

perkusija i auskultacija)

laboratorijske analize

RTG dijagnostika

16.     PREVENCIJA HIRURŠKIH BOLESTI

-          edukacija hirurškog bolesnika

-          higijenske navike

-          položaj u postelji

-          vježbe disanja

-          položaj u postelji

II   PREOPERATIVNA PRIPREMA HIRURŠKIH BOLESNIKA

17.     PREOPERATIVNA PRIPREMA HIRURŠKIH BOLESNIKA

-          obavještenje i objašnjenje o hirurškom zahvatu

-          preoperativni nalazi

a.      priprema kože

b.     peroralni unos

c.      klizma

d.     premedikacija

e.      specijalni nalozi

el. transfiizija krvi

e2 nazogastična sonda

e3 kateterizacija mokraćne bešike

e4 kanilacija vene i hemodinamski monitoring

e5 preoperativna hidracija

e6 kontinuitet medikamentozne terapije

e7 antibiotska profilaksa

III   POSTOPERATIVNA NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA

18.     POSTOPERATIVNA NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA -
NEPOSREDNIPOSTOPERATIVNIPERIOD

a.      postoperativni nalaz

1.   monitoring

i.   vitalni znaci

ii.   centralni venski pritisak

iii.   druga vrsta monitoringa

b.     respiratorna njega

c.      položaj u krevetu i imobilizacija

d.     funkcija bubrega i bešike

e.      davanje tečnosti i elektrolita
f     drenaže

g.     medikamenti

h.   specijalna laboratorijska ispitivanja

19  POSTOPERATIVNA NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA-INTERMEDIJALNI POSTOPERATIVNI PERIOD

1.  njega rane

2.                 njega drenova

3.                 postoperativna respiratorna njega

3a. respiratoraa insuficijencija

4.                 postoprativni tretman tečnostima i elektrolitima

5.                 posoperativna njega gastrointestinalnog trakta

6.                 bol u postoperativnom periodu

IV.  ULOGA  I  ZADACISESTRE - INSTRUMENTARKE

20    ULOGA I ZADACI SESTRE - INSTRUMENTARKE

-          briga o režimu pristupa operacionoj sali

-          briga o ispravnosti i sterilizaciji instrumenata i opeartivnog veša

-          praćenje toka operacije

-          misli „ispred operatera"

-          briga o drenovima neposredno poslije operacije (buđenje)

-          briga o zavojima

-          pažljivo prenošenje pacijenata (sa stola na kolica)

V.   SPECIFIČNOSTI ZDRAVSTVENE NJEGE U SUBSPECIJAUSTIČKIM HIRURŠKIM GRANAMA

21     SPECIFIČNOSTIZDRAVSTVENE NJEGE U
SUBSPECIJALISTIČKIM HIRURŠKIM GRANAMA

V  - la  SPECEFIČNOSTI ZDRAVSTVENE NJEGE U NEUROHIRURGUI -

INTENZIVNA NJEGA

al. toaleta intubiranih

a2. rano otkrivanje respiratornih komplikacija

a3. prevencija dekubitusa

a4. praćenje vrtalnih zankova (disanje, puls, pritisak)

a5. nadziranje drenova

V  - lb SPECIFIČNOSTI ZDRAVSTVENE NJEGE U TORAKALNOJ I

KARDIJALNOJ HIRURGIJI

Bl. nadziranje specifičnih položaja

B2. monitoring (rad srca, disanje)

B3. nadziranje drenaže (pumpa za negativni pritisak)

B4. praćenje vitalnih zankova (disanje, puls, pritisak)

 

22 SPECIFIČNOSTIZDRAVSTVENE NJEGE U ABDOMINALNOJ HIRURGIJI

V - 2a SPECEFIČNOSTI ZDR.NJEGE U ABDOMNALNOJ HIRURGUI

a.     položaj bolesnika u postelji

b.     nazogastična sonda (sukcija)

c.     nadziranje drenova

d.     priprema bolesnika za operacije na kolonu

23. SPECIFIČNOSTIZDRAVSTVENE NJEGE U UROLOGIJII PLASTIČNO REKONSTRUKTIVNOJ HIRURGIJI

V  - 3a SPECIFIČNOSTI ZDR.NJEGE U UROLOGIJI

a.      položaj bolesnika u postelji

b.     njega bolesnika sa kateterom

c.      prevencija dekubitusa

d.     tehnika kateterizacije

V  - 3b SPECIFIČNOSTI ZDR.NJEGE U PLASTIČNO-REKONSTRUKTIVNOJ HIRURGIJI

a.      položaj bolesnika u postelji-utopljavanje

b.     njega transplatata (otkoloniti tijesne zavoje, prate se
boja transplatata, toplota, krvarenje, hematomi)

c.      tehnika previjanja - repozicija režnja

d.     specifičnosti njege kod opečenih

24. SPECDFIČNOSTIZDRAVSTVENE NJEGE U VASKULARNOJ HIRURGIJI, ORTOPEDSKOJ HIRURGin ITRAUMATOLOGUI

V - 4a SPECIFIČNOSTI ZDR.NJEGE U VASKULARNOJ HIRURGIJI

a.      položaj bolesnika u postelji

b.     praćenje kapilarae cirkulacije

c.     prevencija dekubitusa

d.     prevencija respiratornih i kardijalnih komplikacija

V - 4b SPECDFIČNOSTI ZDR.NJEGE U ORTOPEDSKOJ HIRUB.GIJI I TRAUMATOLOGIJI

a.   položaj bolesnika u postelji

b.  briga o drenovima

c.   prevencija dekubitusa

d.  prevencija dubokih venskih tromboza (masaža)

e.   prevencija disajnih komplikacija (vježbe disanja)

PLAN PRAKTIČNE NASTAVE (VJEŽBE) IZ PREDMETA „NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA SA OSNOVAMA HIRURGIJE"

UKUPNO 42 ČAS A PRAKTIČNE NASTAVE (VJEŽBE)

METODSKE JEDINICE: 4 ČASA

 

SPECIFIČNOSTIZDRAVSTVENE NJEGE U SUBSPECIJALISTIČKIM

HIRURŠKIM GRANAMA

VJEŽBA NA NEUROHIRURŠKOM ODJELJENJU

a.   njega bolesnika u komi sa tubusom

b.  njega bolesnika sa traheostomom

c.   prevencija dekubitusa

d.  prevencija respiratornih komplikacija

e.   ishrana bolesnika u komi

2.     VJEŽBA NA ODJELJENJU TORAKALNE HIRURGIJE

a.   njega bolesiiika sa torakalnom drenažom (pumpa, Biillau drenažom)

b.   nadziranje položaja bolesnika

c.   prevencija dekubitusa

d.   prevencija respiratornih kompUkacija

3.     VJEŽBA NA ODJELJENJU ABDOMINALNE HIRURGIJE

a.  nadziranje gastrointestinalne sukcije

b.  nadziranje Sandstacke-Balckmoor-ovt sonde

c.  položaja bolesnika u krevetu

d.  prevencija dehiscencije rane (kašalj, napinjanje ..)

e.  prevencija dekubitusa

f.   prevencija respiratornih komplikacija

g.  priprema bolesnika za operaciju na kolonu

4.     VJEŽBA NA ODJELJENJU VASKULARNE HIRURGIJE

položaja bolesnika u krevetu

b.  praćenje kapilarne cirkulacije

c.   nađziranje drenova

d.   prevencija dekubitusa

e.   prevencija respiratornih komplikacija

5.    VJEŽBA NA ODJELJENJU PLASTIČNO REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE

a.   položaja bolesnika u krevetu*utopljavanje

b.  njega transplatata (otkoloniti tijesne zavoje, prate se boja transplatata, toplota,
krvarenje, hematomi)

c.   tehnika previjanja - repozicija režnja

d.  specifičnosti njege kod opečenih

6.    VJEŽBA NA UROLOŠKOJ KLINICI

a.   položaj bolesnika u postelji

b.   njega bolesnika sa kateterom

c.   prevencija dekubitusa

d.   tehnika kateterizacije

7.    VJEŽBA NA ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOŠKOJ KLINICI

a.   položaj bolesnika u postelji

b.  briga o drenovima

c.  prevencija dekubitusa

d.  prevencija dubokih venskih tromboza (masaža)

e.  prevencija disajnih komplikacija (vježbe disanja)

8.    VJEŽBA NA ODJELJENJU DJEČIJE HIRURGIJE

a.   položaj bolesnika u postelji

b.   nadziranje drenova

c.   prevencija respratornih komplikacija

d.   uspostavljanje dobre komunikacije s malim pacijentom

9.    V3EŽBA NA ODJELJENJU INTENZIVNE NJEGE I REANIMACIJE

a.   specifičnosti njege u jedinici intenzivne njege

b.   njega bolesnika na respratoru

c.   monitoring - praćenje vitalnih funkcija (puls, disanje, pritisak)

d.   prevencija dekubitusa

e.   prevencija respiratornih komplikacija

10.     VJEŽBA U OPERACIONOJ SALI

Režim rada u operacionoj sali

a.   presvlačenje

b.  pranje ruku

c.   briga o sterilnosti instrumenata i opeartivnog veša

d.  priprema instrumenata za operaciju

e.  prekrivanje operativnog polja

f.   oblačenje sterilnog operativnog veša i rukavica

g.  instramentiranje

h. praćenje toka operacije

i. briga o sterilnosti u toku operacije

j. briga o neposrednom fiinkcionisanju drenova

k. briga o zavojima

1. briga o pažljivom prenošenju pacijenta

11.      MJERE FIZIKALNE TERAPIJE KOJE MOŽE DA PROVODI MEDICINSKA SESTRA (2časa)

a.   vježbe disanja

b.  masaža donjih ekstremiteta

c.   drenažni položaj za iskašljvanje

EVALUACIJA RADA STUDENTA

Red.

br.

Vrsta evaluacije

Parcijalna/

konačna

Opciona /

obavezna

Procenat

učešća

01

Učešće u kontaktnom radu - interakcija na predavanjima

predispitna obaveza

obavezni

20 %

02

Ocjena studentske stručne/kliničke prakse

predispitna obaveza

obavezni

30 %

03

Ispitne aktivnosti – finalni (usmeni ispit)

konačni

obavezni

50 %

04

 

 

 

 

05

 

 

 

 

LITERATURA / IZVORI (navedena po redosljedu važnosti)

Autor (Prezime, Ime)

Naziv publikacije

Sjedište izdavača

Izdavač

God. izdanja

Vrsta

publk.*

a/ Osnovna literatura

Zdravko M. Vlajnić

Njega hirurških bolesnika sa osnovama hirurgije

Banja Luka

Panevropski univerzitet "APEIRON"

2006

knjiga

 

 

 

 

 

 

b/ Dopunska literatura

Baljozović A. / N

Hirurgija

 

praktična nastava

 

 

Metchild Seel

Njega ljudi

 

Metchild seel : Die Pfelge des menschen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ Ostali izvori - časopisi,

Autor – Prezime, Ime

(ukoliko je izvor članak)

Naziv časopisa

Sjedište izdavača

Izdavač

God. izdanja

Vrsta

časopisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ Ostali izvori – Internet (WEB) izvori

Naziv sajta

Adresa sajta

Naziv rada/hiperlink

Očitano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Vrsta publikacije (knjiga, skripta, kompendium, multimedija)