OSNOVNI PODACI:

Organizaciona jedinica

01.07.200.

Fakultet pravnih nauka

Skračenica

FPN-LC

 

Katedra

01.06.370.

Katedra za građansko pravo

Predmet/modul

5.02.02.003.

Obligaciono pravo

VRSTA PREDMETA:

Funkcionalna oblast

Jezgreni

Nivo apstraktnosti

Osnovni

Tip predmeta-obaveznost

Obavezni

MATIČNOST PREDMETA:

Naučna oblast

5

Društvene nauke

Naučno polje

5.02.

Pravo

Uža naučna oblast

5.02.02.

Građansko i građansko procesno pravo

OPIS PREDMETA:

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

Obrazovni i profesionalni ciljevi izučavanja predmeta se sastoje u sticanju znanja iz oblasti osnvnih instituta obligacija, kao i karakteristika  pojedinih sadržaja u vezi s drugim srodnim institutima.

Kompetencije/obrazovni ishodi:

Student će biti u stanju da kvalitetno diskutuje i obrazlaže bitne obligacione institute koji su u korelaciji sa drugim, srodnim insitutima iz drugih nauka i oblastima

Student će takođe biti u stanju da primjenjuje dobijena saznanja, i stečeno znanje u oblasti građansko pravnih nauka.

Savladane vještine:

U okviru savladavanja nastvnog programa ne dobijaju se posebne vještine

Sadržaj predmeta:

UVOD

Pojam obligacionog prava - osnovna obeležja, evolucija i značaj, razgraničenja

Izvori obligacionog prava - pojam, vrste, kodifikacija Zakon o obligacionim odnosima - rad na donošenju zakona, struktura , zakona i tehnika regulisanja, odnos prema drugim zakonima, uzansama, starim pravnim pravilima, načela i osnovna oprede-ljenja zakona, izmene i dopune Pojam obligacije - različita shvatanja, pravne osobine Podela obligacija - civilne i naturalne, pozitivne i negativne, ob-ligacije rezultata i obligacije sredstva, novčane i nenovčane, trenutne i trajne, individualizovane i generične, kumulativne, alternativne i fakultativne, deljive i nedeljive, soli-darne obligacije Izvori obligacija

UGOVOR

Pojam ugovora

Osnovna načela ugovornog prava - načelo slobode ugovaranja, načelo konsensualizma

Podela ugovora - imenovani i neimenovani, formalni i neformalni, jednostrano i dvostrano obavezni, teretni i dobročini, komu-tativni i aleatorni, ugovori sa trenutnim i ugovori sa traj-nim izvršenjem obaveza, jednostavni i mešoviti, ugovori sa sporazumno određenom sadržinom i ugovori po pristupu, kolektivni i individualni, generalni i posebni, samostalni iakcesorni,   ugovori   zaključeni   intuitu persone   i   ugovori zaključeni bez  obzira  na  svojstva ličnosti, predugovor  i glavni ugovor, kauzalni i apstraktni Zaključenje ugovora - opšti uslovi

Sposobnost ugovaranja - pojam, zastupanje, ugovor sa samim sobom Saglasnost volja - sadržina saglasnosti, nastanak saglasnosti (pregovori, ponuda i prihvat), nedostaci volje (zabluda, prevara, prinuda) Predmet ugovora - pojam i potrebni uslovi Kauza ugovora - pojam, teorije o kauzi, nedopuštena, prividna kauza, odsustvo kauze

Forma ugovora - pojam i razgraničenja, vrste formi po načinu nastanka, ispoljavanja, po pravnom dejstvu Tumačenje ugovora  Dejstva ugovora Posebna dejstva teretnih ugovora - obaveza zaštite u slučaju evikcije, obaveza zaštite u slučaju fizičkih nedostataka, garancija za ispravno funkcionisanje prodate stvari, prekomerno oštećenje, zelenaški ugovor, raskidanje ili izmena ugovora zbog promenjenih okolnosti

Ugovori u korist trećih lica

Prestanak ugovora - pojam i opšta pitanja, klasifikacija

Nevažnost ugovora - nepostojeći ugovori, ništavi ugovori, rušljivi ugovori, konvalidacija, posledice nevažnosti Raskid ugovora - pojam i klasifikacija, sporazumni raskid, jednostrani raskid, raskid ugovora zbog neizvršenja Prestanak ugovora usled nemogućnosti ispunjenja Prestanak ugovora usled smrti ugovornika

POJEDINI UGOVORI

Ugovor o kupoprodaji - pojam, poreklo i značaj, pravne osobine, bitni elementi, obaveze kupca, obaveze prodavca, posebne vrste kupo-prodaje

Ugovor o razmeni - pojam, poreklo i značaj, pravne osobine, bitni elementi, obaveze stranaka

Ugovor o poklonu - pojam, vrste, poreklo i značaj, pravne osobine, sposobnost ugovaranja, bitni elementi, obaveze poklonodavca, raskid i povraćaj datog

Ugovor o zajmu - pojam, poreklo i značaj, pravne osobine, bitni elementi, obaveze zajmodavca, obaveze zajmoprimca      

Ugovor o zakupu - pojam, podzakup, otućenje zakupljenje stvari, posebne vrste zakupa, poreklo i značaj, pravne osobine, bitni elementi, obaveze zakupodavca, obaveze zakupca, prestanak zakupa Ugovor o posluzi - pojam, poreklo i značaj, pravne osobine, bitni elementi, obaveze poslugodavca, obaveze poslugoprimca Ugovor o delu - pojam, poreklo i značaj, pravne osobine, bitni elementi, zaključenje ugovora nadmetanjem,  obaveze poslenika, obaveze naručioca posla Ugovor o punomoćstvu - pojam, poreklo i značaj, pravne osobine, sposobnost ugovaranja, bitni elementi, obaveze punomoćnika, obaveze vlastodavca Ugovor o ostavi - pojam, posebni slučajevi ostave, poreklo i značaj, pravne   osobine,   bitni   elementi,   obaveze   ostavoprimca, obaveze ostavodavca

PROUZROKOVANjE ŠTETE

Građanskopravna odgovornost - pojaam, klasifikacija, osnovi i uslovi odgovornosti Šteta - pojam, vrste pggete Uzročna veza - pojam i značaj, teoriJ'e o uzročnosti, konkurencija uzroka Krivica - pojam, deliktna sposobnost, odnos prema protivpravnosti, oblici krivice (namera, nepažnja) Protivpravnost    štetne    radnje    -    poJ'am,    teorije,    isključenje protivpravnosti Proširenje, ograničenje i isključenje graćanskopravne odgovornosti Odgovornost po osnovu krivice Odgovornost za drugog - pojam i slučajevi odgovornosti za drugog

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili delatnosti - pojam opasne stvari ili delatnosti, opšta pravila odgovornosti, posebni slučajevi odgovornosti za štetu od opasne stvari

Posebni slučajevi odgovornosti

Naknada štete - pojam, opšta pitanja naknade, vrste

Naknada imovinske štete

Naknada neimovinske štete

Naknada štete zbog povrede prava ličnosti

Osiguranje od štete

OSTALI  IZVORI OBLIGACIJA

Pravno neosnovano obogaćenje - pojam, oblici, dejstvo, tužba zbog neosnovanog obogaćenja Poslovodstvo  bez  naloga  -   pojam,  uslovi,  dejstvo,  nedopušteno poslovodstvo, nepravo poslovodstvo Jednostrana izjava volje - javno obećanje nagrade, izdavanje hartija od vrednosti Zakon kao izvor obligacije - pojam, zakonska obaveza izdržavanja

DEJSTVA OBLIGACIJE

Suština   dejstva   obligacionih   odnosa   -   poveriočeva   prava i dužnikove obaveze. Dejstva obligacije prema dužniku - obaveza ispunjenja, odgovornost za povredu obaveze, docnja dužnika Dejstva obligacije prema poveriocu - pravo na ispunjenje, vršenje dužnikovih prava, pobijanje dužnikovih pravnih radnji, pravo zadržavanja, poveriočeva prava u nekim posebnim slučajevima, docnja poverioca

PROMENA SUBJEKTA U OBLIGACIJI

Ustupanje potraživanja (cesija) - pojam, uslovi, dejstva, posebni slučajevi ustupanja

Promena dužnika - preuzimanje duga, pristupanje dugu, preuzimanje ispunjenja

Upućivanje (asignacija) - pojam, dejstva, posebne vrste

Personalna subrogacija (ispunjenje sa subrogacijom) - pojam, vrste, dejstva

Ustupanje ugovora - pojam, uslovi, dejstva

OBEZBEĐENjE OBLIGACIJE

Lična sredstva obezbećenja - pojam, vrste

Jemstvo - pojam, dejstva, prestanak, posebne vrste jemstva

Ugovorna kazna - pojam, vrste, pravna priroda

Odustanica - pojam, dejstva

Stvarna sredstva obezbećenja - pojam, vrste

Kapara - pojam i funkcije, dejstva, kapara kao odustanica

Kaucija, avans

PRESTANAK (GAŠENjE) OBLIGACIJE

Ispunjenje obligacije - pojam, subjekti, predmet, uračunavanje, vreme, mesto, dokazivanje, posebni načini ispunjenja Prebijanje (kompenzacija) - pojam, vrste, dejstvo Ostali načini prestanka - otpuštanje duta, prenov (novacija), sjedinjenje (konfuzija), nemogućnost ispunjenja, protek vremena, otkaz, smrt dužnika ili poverioca Zastarelost - pojam, vreme zastarelosti, zastoj i prekid, dejstvo, pre-kluzija

METRIKA PREDMETA:

ECTS

Nastavne aktivnosti (čas)

Individualni rad

SVEGA

časova

rada

Kontakt

časovi

Vježbe

treninzi

Seminarski i  stud. radovi

Pedagoške radionice

Stručna i klnič. praksa

Individual. i grupno učenje

Istraživ. izvora

5

40

 

 

 

24

82

4

150

 

 

 

 

 

Jezici izvođenja nastave

Jezici naroda BiH

 

 

 

PREDUSLOVI ZA PRISTUP

Šifra

Naziv predmeta/modula znanja

Ocjena

Opis uslova (dodatni)

 

Filozofija i teorija države i prava

 

Filozofija i teorija države i prava

METODIKA IZVOĐENJA PREDMETA

U toku obrade predmeta predviđena su:

þ   40 kontakt-sati interaktivnih predavanja;

þ   24 sata za stručnu i kliničku praksu;

þ   4 sata za istraživanje izvora;

Predavanja prema utvrđenom rasporedu uz korištenje savremenih prezentacionih i demonstracionih sredstava i tehnika sa primjenom interaktivne metode rada sa studentima čime se stiče uvid u njihova predznanja i specifična iskustva zasnovana na obrađivanoj problematici, ali i uvid u kontiuitet savladavanja gradiva.

Korištenje didaktičkih i edukativnih sadržaja u elektronskoj i digitalnoj formi (koji uključuju i snimljena predavanja i mentorske vježbe) na različitim video-prezentacionim medijima (video-kasete, interaktivni multimedijalni optički mediji).

Stručna/klinička praksa se obavlja u partnerskim ustanovama i poslovnim organizacijama u trajanju od ukupno 24 sata. U sastavu prakse student ima obavezu da vrši konsultacije sa rukovodiocima nadležne Katedre. Tokom obavljanja stručne prakse izrađuju se stručni izvještaji koje ocjenjuje voditelj prakse. Zadatak voditelja prakse i studenta u okviru ovog predmeta je da obezbjedi savladavanje i primjenu u cjelini odn. savladavanje i primjenu većeg broja specifičnih metoda i tehnika koje se odnose na građansko i građansko procesno pravo.

EVALUACIJA RADA STUDENTA

Red.

br.

Vrsta evaluacije

Parcijalna/

konačna

Opciona /

obavezna

Procenat

Učešća

01

Učešće u kontaktnom radu - interakcija na predavanjima

predispitna obaveza

obavezni

20 %

02

Ocjena studentske stručne/kliničke prakse

predispitna obaveza

obavezni

20 %

03

Ispitne aktivnosti – parcijalni test (problemski test)

parcijalni

opcioni

15 %

04

Ispitne aktivnosti – finalni test (problemski test, pisani ispit)

konačni

opcioni

20 %

05

Ispitne aktivnosti – finalni (usmeni ispit)

konačni

opcioni

25 %

LITERATURA / IZVORI (navedena po redosljedu važnosti)

Autor (Prezime, Ime)

Naziv publikacije

Sjedište izdavača

Izdavač

God. izdanja

Vrsta

publk.*

a/ Osnovna literatura

Morait Branko

Obligaciono pravo

Banja Luka

Pravni fakultet

1997

udžbenik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ Dopunska literatura

Ljubiša Milošević

Obligaciono pravo

Beogread

Pravni fakultet

1982

udžbenik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ Ostali izvori - časopisi,

Autor – Prezime, Ime

(ukoliko je izvor članak)

Naziv časopisa

Sjedište izdavača

Izdavač

God. izdanja

Vrsta

časopisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ Ostali izvori – Internet (WEB) izvori

Naziv sajta

Adresa sajta

Naziv rada/hiperlink

Očitano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Vrsta publikacije (knjiga, skripta, kompendium, multimedija)