OSNOVNI PODACI:

Organizaciona jedinica

01.07.200.

Fakultet pravnih nauka

Skračenica

FPN-LC

 

Katedra

01.06.370.

Katedra za građansko pravo

Predmet/modul

5.02.02.003.

Obligaciono pravo

VRSTA PREDMETA:

Funkcionalna oblast

Jezgreni

Nivo apstraktnosti

Osnovni

Tip predmeta-obaveznost

Obavezni

MATIČNOST PREDMETA:

Naučna oblast

5

Društvene nauke

Naučno polje

5.02.

Pravo

Uža naučna oblast

5.02.02.

Građansko i građansko procesno pravo

OPIS PREDMETA:

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

Obrazovni i profesionalni ciljevi izučavanja predmeta se sastoje u sticanju znanja iz oblasti osnvnih instituta obligacija, kao i karakteristika  pojedinih sadržaja u vezi s drugim srodnim institutima.

Kompetencije/obrazovni ishodi:

Student će biti u stanju da kvalitetno diskutuje i obrazlaže bitne obligacione institute koji su u korelaciji sa drugim, srodnim insitutima iz drugih nauka i oblastima

Student će takođe biti u stanju da primjenjuje dobijena saznanja, i stečeno znanje u oblasti građansko pravnih nauka.

Savladane vještine:

U okviru savladavanja nastvnog programa ne dobijaju se posebne vještine

Sadržaj predmeta:

UVOD

Pojam obligacionog prava - osnovna obeležja, evolucija i značaj, razgraničenja

Izvori obligacionog prava - pojam, vrste, kodifikacija Zakon o obligacionim odnosima - rad na donošenju zakona, struktura , zakona i tehnika regulisanja, odnos prema drugim zakonima, uzansama, starim pravnim pravilima, načela i osnovna oprede-ljenja zakona, izmene i dopune Pojam obligacije - različita shvatanja, pravne osobine Podela obligacija - civilne i naturalne, pozitivne i negativne, ob-ligacije rezultata i obligacije sredstva, novčane i nenovčane, trenutne i trajne, individualizovane i generične, kumulativne, alternativne i fakultativne, deljive i nedeljive, soli-darne obligacije Izvori obligacija

UGOVOR

Pojam ugovora

Osnovna načela ugovornog prava - načelo slobode ugovaranja, načelo konsensualizma

Podela ugovora - imenovani i neimenovani, formalni i neformalni, jednostrano i dvostrano obavezni, teretni i dobročini, komu-tativni i aleatorni, ugovori sa trenutnim i ugovori sa traj-nim izvršenjem obaveza, jednostavni i mešoviti, ugovori sa sporazumno određenom sadržinom i ugovori po pristupu, kolektivni i individualni, generalni i posebni, samostalni iakcesorni,   ugovori   zaključeni   intuitu persone   i   ugovorizaključeni bez  obzira  na  svojstva ličnosti, predugovor  iglavni ugovor, kauzalni i apstraktni Zaključenje ugovora - opšti uslovi

Sposobnost ugovaranja - pojam, zastupanje, ugovor sa samim sobom Saglasnost volja - sadržina saglasnosti, nastanak saglasnosti (pregovori, ponuda i prihvat), nedostaci volje (zabluda, prevara,prinuda) Predmet ugovora - pojam i potrebni uslovi Kauza ugovora - pojam, teorije o kauzi, nedopuštena, prividna kauza,odsustvo kauze

Forma ugovora - pojam i razgraničenja, vrste formi po načinunastanka, ispoljavanja, po pravnom dejstvu Tumačenje ugovora Dejstva ugovora Posebna dejstva teretnih ugovora - obaveza zaštite u slučaju evikcije, obaveza zaštite u slučaju fizičkih nedostataka, garancijaza ispravno funkcionisanje prodate stvari, prekomerno oštećenje, zelenaški ugovor, raskidanje ili izmena ugovora zbogpromenjenih okolnosti

Ugovori u korist trećih lica

Prestanak ugovora - pojam i opšta pitanja, klasifikacija

Nevažnost ugovora - nepostojeći ugovori, ništavi ugovori, rušljiviugovori, konvalidacija, posledice nevažnosti Raskid ugovora - pojam i klasifikacija, sporazumni raskid, jednostrani raskid, raskid ugovora zbog neizvršenja Prestanak ugovora usled nemogućnosti ispunjenja Prestanak ugovora usled smrti ugovornika

POJEDINI UGOVORI

Ugovor o kupoprodaji - pojam, poreklo i značaj, pravne osobine, bitni elementi, obaveze kupca, obaveze prodavca, posebne vrste kupo-prodaje

Ugovor o razmeni - pojam, poreklo i značaj, pravne osobine, bitni elementi, obaveze stranaka

Ugovor o poklonu - pojam, vrste, poreklo i značaj, pravne osobine, sposobnost ugovaranja, bitni elementi, obaveze poklonodavca, raskid i povraćaj datog

Ugovor o zajmu - pojam, poreklo i značaj, pravne osobine, bitni elementi, obaveze zajmodavca, obaveze zajmoprimca  

Ugovor o zakupu - pojam, podzakup, otućenje zakupljenje stvari, posebne vrste zakupa, poreklo i značaj, pravne osobine, bitni elementi, obaveze zakupodavca, obaveze zakupca, prestanak zakupa Ugovor o posluzi - pojam, poreklo i značaj, pravne osobine, bitnielementi, obaveze poslugodavca, obaveze poslugoprimca Ugovor o delu - pojam, poreklo i značaj, pravne osobine, bitni elementi, zaključenje ugovora nadmetanjem,  obaveze poslenika,obaveze naručioca posla Ugovor o punomoćstvu - pojam, poreklo i značaj, pravne osobine,sposobnost ugovaranja, bitni elementi, obaveze punomoćnika,obaveze vlastodavca Ugovor o ostavi - pojam, posebni slučajevi ostave, poreklo i značaj,pravne   osobine,   bitni   elementi,   obaveze   ostavoprimca,obaveze ostavodavca

PROUZROKOVANjE ŠTETE

Građanskopravna odgovornost - pojaam, klasifikacija, osnovi i usloviodgovornosti Šteta - pojam, vrste štete, Uzročna veza - pojam i značaj, teorije o uzročnosti, konkurencija uzroka Krivica - pojam, deliktna sposobnost, odnos prema protivpravnosti,oblici krivice (namera, nepažnja) Protivpravnost    štetne    radnje    -    poJ'am,    teorije,    isključenjeprotivpravnosti Proširenje, ograničenje i isključenje graćanskopravne odgovornosti Odgovornost po osnovu krivice Odgovornost za drugog - pojam i slučajevi odgovornosti za drugog

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili delatnosti - pojam opasne stvari ili delatnosti, opšta pravila odgovornosti, posebni slučajevi odgovornosti za štetu od opasne stvari

Posebni slučajevi odgovornosti

Naknada štete - pojam, opšta pitanja naknade, vrste

Naknada imovinske štete

Naknada neimovinske štete

Naknada štete zbog povrede prava ličnosti

Osiguranje od štete

OSTALI IZVORI OBLIGACIJA

Pravno neosnovano obogaćenje - pojam, oblici, dejstvo, tužba zbog neosnovanog obogaćenja Poslovodstvo  bez  naloga  -   pojam,  uslovi,  dejstvo,  nedopuštenoposlovodstvo, nepravo poslovodstvo Jednostrana izjava volje - javno obećanje nagrade, izdavanje hartija odvrednosti Zakon kao izvor obligacije - pojam, zakonska obaveza izdržavanja

DEJSTVA OBLIGACIJE

Suština   dejstva   obligacionih   odnosa   -   poveriočeva   prava idužnikove obaveze. Dejstva obligacije prema dužniku - obaveza ispunjenja, odgovornostza povredu obaveze, docnja dužnika Dejstva obligacije prema poveriocu - pravo na ispunjenje, vršenjedužnikovih prava, pobijanje dužnikovih pravnih radnji, pravozadržavanja, poveriočeva prava u nekim posebnim slučajevima,docnja poverioca

PROMENA SUBJEKTA U OBLIGACIJI

Ustupanje potraživanja (cesija) - pojam, uslovi, dejstva, posebni slučajevi ustupanja

Promena dužnika - preuzimanje duga, pristupanje dugu, preuzimanje ispunjenja

Upućivanje (asignacija) - pojam, dejstva, posebne vrste

Personalna subrogacija (ispunjenje sa subrogacijom) - pojam, vrste, dejstva

Ustupanje ugovora - pojam, uslovi, dejstva

OBEZBEĐENjE OBLIGACIJE

Lična sredstva obezbećenja - pojam, vrste

Jemstvo - pojam, dejstva, prestanak, posebne vrste jemstva

Ugovorna kazna - pojam, vrste, pravna priroda

Odustanica - pojam, dejstva

Stvarna sredstva obezbećenja - pojam, vrste

Kapara - pojam i funkcije, dejstva, kapara kao odustanica

Kaucija, avans

PRESTANAK (GAŠENjE) OBLIGACIJE

Ispunjenje obligacije - pojam, subjekti, predmet, uračunavanje, vreme,mesto, dokazivanje, posebni načini ispunjenja Prebijanje (kompenzacija) - pojam, vrste, dejstvo Ostali načini prestanka - otpuštanje duta, prenov (novacija), sjedinjenje (konfuzija), nemogućnost ispunjenja, protek vremena, otkaz, smrt dužnika ili poverioca Zastarelost - pojam, vreme zastarelosti, zastoj i prekid, dejstvo, pre-kluzija

METRIKA PREDMETA:

ECTS

Nastavne aktivnosti (čas)

Individualni rad

SVEGA

časova

rada

Kontakt

časovi

Vježbe

treninzi

Seminarski i  stud. radovi

Pedagoške radionice

Stručna i klnič. praksa

Individual. i grupno učenje

Istraživ. izvora

5

40

 

 

 

24

82

4

150

 

 

 

 

 

Jezici izvođenja nastave

Jezici naroda BiH

 

 

 

PREDUSLOVI ZA PRISTUP

Šifra

Naziv predmeta/modula znanja

Ocjena

Opis uslova (dodatni)

 

Filozofija i teorija države i prava

 

Filozofija i teorija države i prava

METODIKA IZVOĐENJA PREDMETA

U toku obrade predmeta predviđena su:

ţ   40 kontakt-sati interaktivnih predavanja;

ţ   24 sata za stručnu i kliničku praksu;

ţ   4 sata za istraživanje izvora;

Predavanja prema utvrđenom rasporedu uz korištenje savremenih prezentacionih i demonstracionih sredstava i tehnika sa primjenom interaktivne metode rada sa studentima čime se stiče uvid u njihova predznanja i specifična iskustva zasnovana na obrađivanoj problematici, ali i uvid u kontiuitet savladavanja gradiva.

Korištenje didaktičkih i edukativnih sadržaja uelektronskoj i digitalnoj formi (koji uključuju i snimljena predavanja i mentorske vježbe) na različitim video-prezentacionim medijima (video-kasete, interaktivni multimedijalni optički mediji).

Stručna/klinička praksa se obavlja u partnerskim ustanovama i poslovnim organizacijama u trajanju od ukupno 24 sata. U sastavu prakse student ima obavezu da vrši konsultacije sa rukovodiocima nadležne Katedre. Tokom obavljanja stručne prakse izrađuju se stručni izvještaji koje ocjenjuje voditelj prakse. Zadatak voditelja prakse i studenta u okviru ovog predmeta je da obezbjedi savladavanje i primjenu u cjelini odn. savladavanje i primjenu većeg broja specifičnih metoda i tehnika koje se odnose na građansko i građansko procesno pravo.

EVALUACIJA RADA STUDENTA

Red.

br.

Vrsta evaluacije

Parcijalna/

konačna

Opciona /

obavezna

Procenat

Učešća

01

Učešće u kontaktnom radu - interakcija na predavanjima

predispitna obaveza

obavezni

20 %

02

Ocjena studentske stručne/kliničke prakse

predispitna obaveza

obavezni

20 %

03

Ispitne aktivnosti – parcijalni test (problemski test)

parcijalni

opcioni

15 %

04

Ispitne aktivnosti – finalni test (problemski test, pisani ispit)

konačni

opcioni

20 %

05

Ispitne aktivnosti – finalni (usmeni ispit)

konačni

opcioni

25 %

LITERATURA / IZVORI (navedena po redosljedu važnosti)

Autor (Prezime, Ime)

Naziv publikacije

Sjedište izdavača

Izdavač

God. izdanja

Vrsta

publk.*

a/ Osnovna literatura

Abedin Bikić

Obligaciono pravo

Sarajevo

Pravni fakultet

2007

udžbenik

Branko Morait

Obligaciono pravo

Banja Luka

Pravni fakultet

2010

udžbenik

 

 

 

 

 

 

b/ Dopunska literatura

Slobodan Perović

Obligaciono pravo

Beograd

Pravni fakultet

1980

udžbenik

Ljubiša Milošević

Obligaciono pravo

Beograd

Pravni fakultet

1982

udžbenik

 Slobodan Stanišić

 Objektivna odgovornost za štetu

 Banja Luka

 Fakultet pravnih nauka Univerzitea „Apeiron“

 2012

 monografija

 Slobodan Satnišić

 Odgovornost za štetu od motornih vozila

 Banja Luka

 Fakultet pravnih nauka Univerzitea „Apeiron“

 2008

 monografija