OSNOVNI PODACI:

Organizaciona jedinica

01.07.100.

Fakultet poslovne ekonomije

Skračenica

FPE-CMM

 

Katedra

01.06.030.

Katedra za informacione sisteme i baze podataka

Predmet/modul

2.09.02.009.

Projektovanje informacionih sistema

VRSTA PREDMETA:

Funkcionalna oblast

Zajedničke osnove

Nivo apstraktnosti

Osnovni

Tip predmeta-obaveznost

Obavezni

MATIČNOST PREDMETA:

Naučna oblast

2

Tehničke nauke

Naučno polje

2.09.

Računarstvo i informatika

Uža naučna oblast

2.09.02.

IS-Informacioni sistemi

OPIS PREDMETA:

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

Ovaj predmet u potpunosti upućuje studenta u cjelokupan proces projektovanja informacionih sistema od definisanja zahtjeva od strane korisnika do funkcionalnog modeliranja procesa. Takođe, u okviru predmeta obrađuju se najznačajniji softverski alati za projektovanje informacionih sistema.

Kompetencije/obrazovni ishodi:

Uspješnim završetkom odnosnog predmeta i savladavanjem gradiva, odnosno, usvajanjem modula znanja i vještina planiranih nastavnim programom za ovaj predmet student će biti u stanju da aktivno učestvuje u procesima projektovanja informacionih sistema rpeduzeća.

Savladane vještine:

Korištenje popularnih softverskih alata za projektovanje informacionih sistema

Sadržaj predmeta:

OPŠTA TEORIJA SISTEMA         

POJAM INFORMACIONIH  SISTEMA      

RAZVOJ INFORMACIONIH  SISTEMA

ELEKTRONSKA OBRADA PODATAKA, UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMI, UPRAVLJAČKI PODSISTEM PROIZVODNJE, UPRAVLJAČKI PODSISTEM MARKETINGA, UPRAVLJAČKI PODSISTEM FINANSIJA, UPRAVLJAČKI PODSISTEM KADROVA, UPRAVLJAČKI PODSISTEM ZA TOP MENADŽERE, SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJA, POJAM SPO, STRUKTURA SPO, VRSTE SPO, GRUPNI SPO, IZGRADNJA SPO, PERSPEKTIVA SPO, EKSPERTNI SISTEMI, POJAM EKSPERTNIH SISTEMA, RAZVOJ EKSPERTNIH SISTEMA, STRUKTURA EKSPERTNIH SISTEMA, IZGRADNJA EKSPERTNIH SISTEMA, ALATI ZA IZRADU EKSPERTNIH SISTEMA, PODRUČJA PRIMJENE EKSPERTNIH SISTEMA, PREDNOSTI I NEDOSTACI EKSPERTNIH SISTEMA, PERSPEKTIVA EKSPERTNIH SISTEMA, HS – DW – BI – CRH, HS, DW, BI, CRM, PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA, BAZA PODATAKA, BAZA PODATAKA, DBMS, CILJEVI  BAZA PODATAKA, ARHITEKTURA BAZE PODATAKA, JEZICI ZA RAD S BAZAMA PODATAKA, SOFTVERSKI PAKETI ZA RAD S BAZAMA PODATAKA, RELACIONI MODEL BAZA PODATAKA, METODOLOGIJA PROJEKTOVANJA IS, METODE RAZVOJA IS, IZBOR METODE RAZVOJA IS, UČESNICI U RAZVOJU IS, FAZE RAZVOJA IS, USPJEŠNOST PRIMJENE RAZVOJA IS, KONVENCIONALNA METODOLOGIJA RAZVOJA IS, PLANIRANJE RAZVOJA IS, ANALIZA I DIZAJN IS, IMPLEMENTACIJA IS, FUNKCIONISANJE I ODRŽAVANJE IS, VREDNOVANJE I KONTROLA IS, BSP METODOLGIJA RAZVOJA IS, STRUKTURIRANA SISTEM ANALIZA, DIJAGRAM TOKA PODATAKA, RJEČNIK PODATAKA, OBJEKTNO ORIJENTISANO MODELOVANJE, MODELIRANJE PODATAKA, MODELIRANJE PROCESA UML, OSNOVNI ELEMENTI JEZIKA UML, OPŠTI MEHANIZMI JEZIKA UML, ALATI ZA PROJEKTOVANJE IS, CASE ALATI, STRUKTURA CASE ALATA

METRIKA PREDMETA:

ECTS

Nastavne aktivnosti (čas)

Individualni rad

SVEGA

časova

rada

Kontakt

časovi

Vježbe

treninzi

Seminarski i  stud. radovi

Pedagoške radionice

Stručna i klnič. praksa

Individual. I grupno učenje

Istraživ. izvora

5

40

 

20

12

 

70

8

150

 

 

 

 

 

Jezici izvođenja nastave

Jezici naroda BiH

 

 

 

PREDUSLOVI ZA PRISTUP

Šifra

Naziv predmeta/modula znanja

Ocjena

Opis uslova (dodatni)

 

 

 

Uslov godina studija ≥ 3

METODIKA IZVOĐENJA PREDMETA

U toku obrade predmeta predviđena su:

þ   40 kontakt-sati interaktivnih predavanja;

þ   8 sati za istraživanje izvora;

þ   20 sati za izradu seminarskog rada;

þ   12 sati za pedagoške radionice;

Predavanja prema utvrđenom rasporedu uz korištenje savremenih prezentacionih i demonstracionih sredstava i tehnika sa primjenom interaktivne metode rada sa studentima čime se stiče uvid u njihova predznanja i specifična iskustva zasnovana na obrađivanoj problematici, ali i uvid u kontiuitet savladavanja gradiva.

Korištenje didaktičkih i edukativnih sadržaja u elektronskoj i digitalnoj formi (koji uključuju i snimljena predavanja i mentorske vježbe) na različitim video-prezentacionim medijima (video-kasete, interaktivni multimedijalni optički mediji).

Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) koje omogućavaju studentima da kroz kompjuterski podržano učenje i istraživanje (Computer Assisted Learning & Research) ostvare aktivan odnos u procesu sticanja znanja uz pomoć računarske i komunikacione tehnologije, da ostvare dublju interakciju sa nastavnim sadržajima i primjenu istraživačkih tehnika u samom procesu sticanja znanja.

Student je obavezan da brani seminarski rad pred studentskim auditorijem uz primjenu LEG-skale za evaluaciju govornika/prezentatora (razvijene na Panevropskom univerzitetu) od strane studenata-slušaoca.

Seminarski radovi moraju zadovoljiti metodološke kriterije akademske pismenosti, standarde korektnog citiranja, zahtjeve minimalnog "obima rada" i zahtjeve "sadržaja rada" definisane sa mentorom odn. predmetnim nastavnikom prilikom zadavanja teme.

Radovi moraju da budu veći od minimalnog obima koji iznosi 7 stranica standardno-formatiranog teksta. Rad metodološki i po sadržaju mora da odgovara zahtjevima teme. Rad ne smije biti doslovno prepisan iz izvora, već se svi citati moraju referencirati.

Seminarski ili pristupni radovi, obima od najmanje 20 stranica standardno-formatiranog A4 teksta, koji su izrađeni po propisanoj metodologiji i sadržajem obezbjeđuju najvišu ocjenu (A – 10 – izvrstan) bodovati će se u ECTS sistemu sa 3 ECTS kredit-boda, koji se upisuju u studentsku knjižicu – indeks u sekciji "Ostale forme rada studenta".

Ovi radovi će se publikovati na WEB stranici univerziteta i kandidovati za objavljivanje u godišnjem Zborniku radova Panevropskog univerziteta. Svaki profesor može da kandiduje za eksterno bodovanje i objavljivanje ne više od 10 % studentskih seminarskih odn. pristupnih radova u okviru jedne generacije studenata iz predmeta na koje je izabran.

Problemske radionice (workshops) u kojima se sadržaji vezani za određene teme predstavljaju u vidu konkretnog problema čije se rješenje treba ponuditi kroz individualnu i grupnu interakciju. Primjenjuju se specifične radionice obrade "studija slučaja" (case-study analysis.

Oblici i metode kojima se ostvaruje nastavno-edukativni proces za sve vrste studija impliciraju ostvarivanje uslova za visoku motivaciju studenata, aktivan odnos studenata kroz multidimenzionalnu interakciju i participaciju u nastavnom procesu i ostvarivanje nastavnog procesa u vidu pedagoške radionice u kojoj studenti aktivno rade na gradivu i ostvaruju efikasne modele interaktivnog pedagoškog komuniciranja i planirane pedagoške ishode bilo samostalno, bilo u međusobnoj interakciji i uz pomoć nastavnog osoblja.

EVALUACIJA RADA STUDENTA

Red.

br.

Vrsta evaluacije

Parcijalna/

konačna

Opciona /

obavezna

Procenat

učešća

01

Učešće u kontaktnom radu - interakcija na predavanjima

predispitna obaveza

obavezni

20 %

02

Seminarski/stručni radovi studenta

predispitna obaveza

obavezni

30 %

03

Ispitne aktivnosti – parcijalni test (problemski test)

parcijalni

opcioni

15 %

04

Ispitne aktivnosti – finalni test (problemski test, pisani ispit)

konačni

obavezni

35 %

LITERATURA / IZVORI (navedena po redosljedu važnosti)

Autor (Prezime, Ime)

Naziv publikacije

Sjedište izdavača

Izdavač

God. izdanja

Vrsta

publk.*

a/ Osnovna literatura

Prof.dr Branko Latinović

 

Informacioni sistemi

Banja Luka

Panevropski univerzitet "APEIRON"

2006

knjiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ Dopunska literatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ Ostali izvori - časopisi,

Autor – Prezime, Ime

(ukoliko je izvor članak)

Naziv časopisa

Sjedište izdavača

Izdavač

God. izdanja

Vrsta

časopisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ Ostali izvori – Internet (WEB) izvori

Naziv sajta

Adresa sajta

Naziv rada/hiperlink

Očitano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Vrsta publikacije (knjiga, skripta, kompendium, multimedija)