OSNOVNI PODACI:

Organizaciona jedinica

Fakultet sportskih nauka

Skraćenica

 

FSM-SMC

Katedra

Katedra za sport i sportske igre

Predmet/modul

5.12.10.005

Rukomet

VRSTA PREDMETA:

Funkcionalna oblast

Jezgreni

Nivo apstraktnosti

Osnovni

Tip predmeta-obaveznost

Obavezni

MATIČNOST PREDMETA:

Naučna oblast

Humanističke nauke-Sport i fizička kultura

Naučno polje

Praktične sportske nauke

Uža naučna oblast

Sportske igre

OPIS PREDMETA:

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

Cilj predmeta Rukomet je naučiti studente da stečena znanja iz teorijsko-praktične nastave i vježbi da mogu uspješno koristiti u  vaspitno-obrazovnom procesu učenika različitih  uzrasta i studenata. Tokom studija studenti trebaju na osnovu usvojenih osnovnih  teoretskih i praktična znanja iz rukometa, osposobiti se za organizaciju i suđenje na utakmicama, vođenje zapisnika.

Kompetencije/obrazovni ishodi:

Obučiti studente da usvoje osnovna znanja iz predmeta Rukomet (teorijska i praktična) kroz metodiku obučavanja tehnike, taktike , fizičke pripreme, pravila igre ,vođenje zapisnika, suđenje i organizaciju takmičenja, kako bi uspješno vršili edukaciju u školama, klubovima i sportskoj rekreaciji. Osposobiti studente da koriste naučne metode i saznanja za razumjevanje pojava i procesa u rukometnoj teoriji i praksi.

 

Savladane vještine:

Fizička priprema, tehnika i taktika rukometne igre, organizacija i suđenje rukometne utakmice, vođenje zapisnika na rukometnoj  utakmici.

Sadržaj predmeta:

Razvoj rukometa kod nas i u svijetu. Rukomet na Olimpijskim igrama. Međunarodna pravila rukometa. Mjesto i uloga rukometa u nastavnom planu i programu osnovne i srednje škole i na visokoškolskim institucijama. Struktura takmičarske aktivnosti u rukometu. Savremene karakteristike rukometaša i rukometašica. Uzajamni uticaj karakteristika, sposobnosti, te osobina i efikasnosti treniranja i igranja rukometa. Karakteristike savremenih ekipa (jednačina specifikacije uspjeha). Sistemi igre u odbrani.  Individualne odbrane (na svojoj polovini igrališta i "presing" na čitavom igralištu). Zonske odbrane (principi): plitke i duboke zonske odbrane. Kombinovane odbrane 5+1 i 4+2. Način igre u odbrani sa igračem više i sa igračem manje.Sistemi igre u napadu.  Kontanapad i napad na neorganizovanu odbranu. Napad na organizovanu  odbranu. Kombinacije u napadu. Napad sa igračem više i napad sa igračem manje. Univerzalni igrač u rukometu, Biomehanička analiza osnovnih struktura  kretanja u rukometu. Analiza  tehnika igre bez lopte. Analiza  tehnike igre s loptom. Hvatanje i dodavanje lopte.  Bacanje-šutiranje  na gol različitim načinima i s različitih pozicija u napadu ( sa pozicija  spoljašnjih napadača, sa krilnih pozicija,  sa pozicija pivotmena- kružnog napadača). Tehnika golmana. Metode  obučavanja elemanta tehnike igre u odbrani i u napadu. Metode  obučavanja taktike igre u odbrani i u napadu. Metode praćenja  efikasnosti igrača i ekipe (statistika). Testiranje bazičnih, specifičnih i situacijskih motoričkih sposobnosti rukometaša. Primjena pomoćnih i elementarnih igara u procesu učenja rukometa. Programiranje treninga školskih rukometnih ekipa različitog uzrasta i pola. Programiranje i kontrola treninga vrhunskih rukometaša. Periodizacija sportskog treninga.

METRIKA PREDMETA:

ECTS

Nastavne aktivnosti (čas)

Individualni rad

SVEGA

časova

rada

Kontakt

časovi

Vježbe

treninzi

Seminarski i  stud. radovi

Pedagoške radionice

Stručna i klnič. praksa

Individual. i grupno učenje

Istraživ. izvora

5

40

40

 

 

18

46

6

150

 

 

 

 

 

Jezici izvođenja nastave

Jezici naroda BiH

 

 

 

 

PREDUSLOVI ZA PRISTUP

Šifra

Naziv predmeta/modula znanja

Ocjena

Opis uslova (dodatni)

 

 

Prednost imaju studenti koji su aktivni rukometaši ili su se bavili rukometom.

 

METODIKA IZVOĐENJA PREDMETA

 

NASTAVNA JEDINICA

Aplikacija prirodnih oblika kretanja i elementarnih igara u nastavi rukometa. Osnovna obilježja rukometne igre i bio - psiho - socijalne karakteristike rukometaša. Sistematizacija, terminologija i analiza elemenata tehnike i taktike rukometne igre. Komponente pripreme igrača i ekipe u periodizaciji sportskog treninga. Fizička priprema u periodizaciji sportskog treninga (sadržaj i podjela). Metode, sredstva i opterećenje (obim, intezitet, odmor ) kod  razvijanja motoričkih sposobnosti rukometaša u zavisnosti od uzrasta i pola. Specifičnosti rada sa mlađim kategorijama. Definicija, sistematizacija i analiza elemenata tehnike u napadu i odbrani. Tehnika igre bez lopte u napadu i odbrani. Tehnika igre sa loptom  u napadu i odbrani. Definicija, sistematizacija i analiza elemenata taktike u napadu i odbrani. Indivualna, grupna i ekipna taktika igre u napadu. Individualna, grupna i ekipna taktika igre u odbrani. Psihološka priprema u okviru fizičke,tehničke i taktičke pripreme igrača. Motivacija u funkciji sportske forme i takmičarskog rezultata. Kodeks ponašanja u sportu na treningu i takmičenju (saigrač, protivnik, sudija, publika). Trener u pripremanju i vođenju utakmice (psihološki aspekti). Planiranje i programiranje rada  rukometne sekcije u osnovnoj i srednjoj školi.

Planiranje treninga seniorskih takmičarskih ekipa višeg ranga  u okviru godišnjeg plana treninga. Periodzacija sportskog treninga. Selekcija i baterija testova za praćenje morfoloških karakteristika, bazičnih i specifičnih motroičkih sposobnosti rukometaša. Evidencija aktivnosti (dnevnik rada prozivnik, lični karton,statistika utakmice, planovi rada (godišnji, mjesični, sedmični i dnevni ). Organizacija utakmice,suđenje i vođenje zapisnika.

Teoretsko-praktični dio nastave: Tehnika rukometne igre

Tehnika igre bez lopte u napadu: prirodni oblici kretanja osnovni stavovi, kretanja u stavu, zalet koracima (pravo naprijed, koso, polukružno) zaustavljanje, skokovi (u vis i dalj), doskok i različite vrste prizemljenja.

Tehnika igre bez lopte u odbrani: odbrambeni stavovi (paralelni i dijagonalni), kretanje naprijed, nazad, bočno, zaustavljanje, skokovi i prizemljenja.

Tehnika igre sa loptom u napadu: držanje lopte, hvatanje lopte,dodavanja lopte (osnovna i specijalna), vođenje   

 lopte, kretanje sa loptom, fintiranje, šutiranja (osnovna i specijalna).

Tehnika igre sa loptom u odbrani: blokiranje lopte, presjecanje lopte, skidanje lopte.

Tehnika golmana : osnovni stav i kretanja u njemu, odbrana niskih, poluvisokih i visokih lopti, odbrana gola sa krilnih pozicija, pozicija bekova i pivotmena,odbrana gola "lepezom".

Taktika igre u napadu

 Individualna taktika u napadu: krila, spoljnih napadača i pivotmena primjenom: otkrivanja, utrčavanja, dodavanja, hvatanja, vođenja, driblinga, šutiranja i fintiranja.

Grupna taktika u napadu: kombinacije u saradnji dva i više igrača, zabadanje, dupli pas, odvlačenje, blokade, ukrštanje, grupni kontranapad, saradnja i asistencije sa igrača.

  Kolektivna taktika u napadu : razvijanje napada, kontra napad, prelazak u kontra napad iz različitih sistema odbrane, poziciona igra, napad sa igračem više ili igračem manje, varjante napad na plitke i duboke zonske formacije i  kombinovane odbrane, napad na  odbrani " prensing" i  odbranu  "čovjek  na čovjeka".


Taktika igre u odbrani

Individualna taktika u odbrani : oduzimanje lopte, precjecanje lopte, blokiranje šuta, skidanje lopte, prekidanje napada praćenje i pokrivanje protivničkog igrača, sprečavanje kontra napada i taktika golmana.

Grupna taktika u odbrani: primjena situacionih vježbi dva ili više igrača, pruzimanje, sprečavanje blokada, postavljanje "zida", saradnja sa golmanom i susjednim igračima, sprečavanje kontranapada, prekidanje taktičkih  varijanti  protivnika.

Kolektivna taktika u odbrani : individualne odbrane ("čovjek na čovjeka" i "presing"), zonske odbrane (6 : 0,   5 :1 ,  4 : 2,   3 : 3,   3: 2 : 1 ). Principi zonske odbrane. Sistem kombinovanih odbrana : 5 +1 , 4 + 2 , 1 + 5 , 4 : 1 + 1 , 1 : 4 + 1  varijante sa igračem više u odbrani  i igračem manjem u odbrani.

Stručna praksa

Planiranje i programiranje rada  rukometne sekcije u osnovnoj i srednjoj školi.

Planiranje treninga seniorskih takmičarskih ekipa višeg ranga  u okviru godišnjeg plana treninga. Periodzacija sportskog treninga.

Selekcija i baterija testova za praćenje morfoloških karakteristika,bazičnih i specifičnih motroičkih sposobnosti rukometaša.

Evidencija aktivnosti na treningu i takmičenju u sekciji i klubu, dnevnik rada prozivnik, lični karton, statistika utakmice, planovi rada (godišnji, mjesečni, sedmični i dnevni ).

Organizacija utakmice,suđenje i vođenje zapisnika.

Posjete  značajnim  utakmicima.

 

    

EVALUACIJA RADA STUDENTA

Red.

br.

Vrsta evaluacije

Parcijalna/

konačna

Opciona /

obavezna

Procenat

učešća

01

 Test iz pravila rukometne igre i vođenje zapisnika

 

obavezan

do 10%

02

 Seminarski rad

 

obavezan

do 10%

03

 I kolkvij (test) –istorijat i elementi tehnike rukometne igre

 

obavezan

do 10%

04

II kolovij(test) – elementi taktike rukometne igre

 

obavezan

do 10%

05

 Praktični ispit

 

obavezan

do 30%

06

Usmeni diu-završni ispit

 

obavezan

do 30%

LITERATURA / IZVORI (navedena po redosljedu važnosti)

Autor (Prezime, Ime)

Naziv publikacije

Sjedište izdavača

Izdavač

God. izdanja

Vrsta

publk.*

a/ Osnovna literatura

Kovač,R., Lolić, D.

Rukometni savez Bosne i Hercegovine

Rukomet u dvadeset prvom vijeku

Međunarodna pravila rukometne igre

Banja Luka

Sarajevo

APREIRON

Rukometni savez Bosne iHercegovine

2012

2003

udžbenik

 

 

Pivač, M.

Rukomet -tehnika i metodika

Niš

Filozofski fakultet u Nišu

1998

udžbenik

Pivač, M.

Rukomet taktika

Niš

Filozofski fakultet u Nišu

1999

udžbenik

Goranović, S.

Rukomet-Praktikum sa dnevnikom rada

Banja Luka

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

2005

udžbenik

Šimenc, Z.,Vuleta, D., Pavlin, K.

Osnove taktike rukometne igre

Zagreb

Fakultet za fizičlu kulturu

1998

skripta

Arslanagić, A.

Rukomet, priručnik za trenere

Čakovec

Samostalno izdanje autora

1997

knjiga

 

 

 

 

 

 

b/ Dopunska literatura

Rogulj, N.

Tehnika, taktika i trening vratara u rukometu

Split

Zavod za fizičku kulturu Split

2000

udžbenik

Mikić, B.,

Alić-Partić, M.

Biomehanička i strukturalna analiza tehnike rukometa

Tuzla

Fakultet za tjelesni odgoj

2003

udžbenik

Rogulj, N.

Tehnika, taktika i trening vratara u rukometu

Split

Zavod za fizičku kulturu Split

2000

udžbenik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ Ostali izvori - časopisi,

Autor – Prezime, Ime

(ukoliko je izvor članak)

Naziv časopisa

Sjedište izdavača

Izdavač

God. izdanja

Vrsta

časopisa

Grupa autora

Savremeni sport

Banja Luka

Centar za sport

2002-2007

Stručno-naučni

Grupa autora

Fizička kultura

Beograd

FFK

1995-2007

Stručno-naučni

c/ Ostali izvori – Internet (WEB) izvori

Naziv sajta

Adresa sajta

Naziv rada/hiperlink

Očitano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Vrsta publikacije (knjiga, skripta, kompendium, multimedija)