FAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA

*IZABERITE RUSKI JEZIK
PRIBLIŽITE NAM RUSIJu*

STUDIJSKI PROGRAMI

  1. Ruski jezik - (četvorogodišnji studiji prvog ciklusa)
  2. Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika- (trogodišnji studiji prvog ciklusa)

Akademska zvanja

  1. Ruski jezik - (četvorogodišnji studiji prvog ciklusa)
    Akademska zvanja: Diplomirani profesor ruskog jezika i književnosti 240 ECTS
  2. Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika- (trogodišnji studiji prvog ciklusa)
    Akademska zvanja: Profesor-prevodilac ruskog jezika 180 ECTS (diplomirani filolog - prevodilac)

Saznajte više >>

FAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA
IZABERITE RUSKI JEZIK –PRIBLIŽITE NAM RUSIJU

Panevropski univerzitet “Apeiron” sa ponosom obavještava javnost da je kao rezultat predanog rada svojih profesora i akademika sa katedre za filološke nauke, menadžmenta i radnika univerziteta, uspješno završio licenciranje studijskog programa “Ruski jezik”.. Ambasada ruske Federacije je svojim memorandumom dala podršku ovim naporima Univerziteta.

Panevropski univerzitet „APEIRON“ ima sklopljen ugovor o nastavno-naučnoj saradnji sa najprestižnijim ruskim Moskovskim državnim univerzitetom „LOMONOSOV“. Studentima će biti omogućeno da jednu godinu studiraju u Moskvi.

Osnovne akademske studije ruskog jezika i književnosti imaju za cilj sticanje teorijskih znanja i ovladavnje praktičnim veštinama u oblasti ruskog jezika, ruske književnosti i kulture; dalji cilj ovih studija je da se niz rusističkih disciplina postave u širi slavistički kontekst, kako bi se stekao širi uvid u slavistiku uopšte, kao i povezivanje toga troga (jezika, književnosti, kulture) sa nacionalnom kulturom.

Udžbenici za sve predmete i ostala literatura formatirani su prema Bolonjskim standardima i studenti mogu da ih nabave u Centru za izdavačku djelatnost Univerziteta.

Svi zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske
U cijeni školarine uračunati su troškovi svih oblika nastave (predavanja, vježbe, konsultacije, mentorski rad) i svi administrativni troškovi.

Program predavanja. Razvoj jezičke kompetencije.
Glas kao jezička jedinica. Odnos fonema – glas  – grafema. Artikulaciona strana glasova. Govorni organi. Paradigmatske karakteistike samoglasničkog podsistema. Artikulaciona klasifikacija samoglasnika. Sintagmatske karakteristike podsistema samoglasnika. Pojam neutralizacije foneme. Pozicione varijante: uticaj pozicije na izgovor samoglasnika. Kvalitativna i kvantitativna redukcija vokala: stepen redukcije.


Suglasnički podsistem i klasifikacija suglasnika. Paradigmatske karaktristike suglasničkog posistema.  Neutralizacija zvučnih i bezvučnih suglasnika. Priroda i funkcije ruskog akcenta. Sistem intonacijkih konstrukcija. Priroda sloga i njegova struktura. Ortoepska norma ruskog književnog (standardnog) jezika i njen razvoj. Fonetska transkripcija.