FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

STUDIJSKI PROGRAMI

 1. Sestrinstvo
 2. Menadžment u zdravstvu
 3. Fizioterapija i radna terapija
 4. Sanitarni inženjering
 5. Laboratorijsko-medicinski inženjering

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

 1. Diplomirani medicinar (sestra) zdravstvene njege - 180 ECTS
 2. Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite - 180 ECTS
 3. Diplomirani medicinar - fizioterapeut - 180 ECTS
 4. Diplomirani sanitarni inženjer - 180 ECTS
 5. Diplomirani medicinskolaboratorijski inženjer - 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) - 240 ECTS
 – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

 1. Diplomirani medicinar (sestra) zdravstvene njege - 240 ECTS
 2. Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite - 240 ECTS
 3. Diplomirani medicinar - fizioterapeut - 240 ECTS
 4. Diplomirani sanitarni inženjer - 240 ECTS
 5. Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer- 240 ECTS
(1) Sestrinstvo (2) Menadžment u zdravstvu

(3) Fizioterapija i radna terapija (4) Sanitarni inženjering

(5) Laboratorijsko-medicinski inženjering  
 


DEKAN FAKULTETA ZDRVASTVENIH NAUKA, doc. dr Ljilјana Stojanović Bjelić

Rođena je u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Magistrirala je 2008. god. na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu prosječnom ocjenom 10,00, a doktorsku disertaciju je odbranila 2014. godine pod nazivom „Model prekograničnog uticaja sliva rijeke Vrbas na rijeku Savu“ na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu . Koristeći teorijska znanja i praktična iskustva objavila je preko 40 naučnih i stručnih radova, učestvovavala na međunarodnim konferencijama kao i u izradi više projekata i studija. Posjeduje stručni ispit iz oblasti tehnologije kao i lične licence, za izradu tehničke dokumentacije, tehnološka faza i nadzor nad izvođenjem ovih radova kao i  licencu za reviziju tehničke dokumentacije, prilikom projektovanja objekata i nadzor. Član je Udruženja tehnologa Republike Srpske.

 

Naučne oblasti i matičnost 
Fakultet je matičan u humano-biološkim (anatomija, histologija, embriologija, fiziologija, genetika, citologija), mikrobiološkim, bio-hemijskim, kliničko-hemijskim i fizikalnim funkcionalnim naučnim oblastima, zatim u oblastima opštih medicinskih nauka, primjenjenih medicinskih nauka propedevtike i zdravstvene njege u različitim granama medicine i kliničko-bolničkoj praksi, farmakologiji i toksikologiji, dijetetici, gerijatriji, epidemiologiji, medicinskoj i razvojnoj psihologiji, sportskoj medicini, socijalnoj medicini, istoriji i etici medicine.

U široj naučnoj oblasti fizioterapije i radne terapije, fakultet je matičan u fizikalnoj medicini i fizioterapiji u različitim oblastima medicine i kliničko-bolničke prakse, kineziologiji, kineziometriji i biomehanici, protetici i ortotici, balneologiji, radnoj terapiji i rehabilitaciji kod različitih grupa oboljenja i onesposobljenja, radnoj terapiji u zajednici, radnoj terapiji kod psihosocijalnih poremećaja i u ergonomiji.

Fakultet je matičan u oblastima laboratorijske medicine koje su povezane sa gore navedenim užim naučnim oblastima.

U široj oblasti sanitarnog inženjeringa fakultet je matičan u naučnim oblastima sanitarne hemije, parazitologije, opšte i socijalne ekologije, ekološkog inženjeringa i zaštite radne i životne sredine, tehnologiji voda za piće i upravljanju vodama, fizičko-hemijskoj i mikrobiološkoj analizi namirnica u tehnologiji čuvanja namirnica, analizi, kontroli i zaštiti vazduha, kontroli i zbrinjavanju otpada, sanitarno-tehničkim principima graditeljstva, te sanitarno-ekološkom zakonodavstvu i nadzoru.

Fakultet obavlja interdisciplinarne studije iz oblasti menadžmenta i marketinga u zdravstvu, upravljanja tržišnim poslovanjem i primjenjene ekonomije zdravstvenih ustanova, zdravstvenog osiguranja i fondova u oblasti zdravstva, medicinske statistike, poslovne i aplikativne informatike i organizacionih nauka u zdravstvu, kao i iz komunikoloških, i administrativno - dokumentacionih naučnih oblasti i primjenjenih pedagoških studija u oblasti zdravstva.

 

Studij drugog ciklusa >>>