FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

 

STUDIJSKI PROGRAMI

 1. Sestrinstvo
 2. Menadžment u zdravstvu
 3. Fizioterapija i radna terapija
 4. Sanitarni inženjering
 5. Laboratorijsko-medicinski inženjering

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

 1. Medicinar (sestra) zdravstvene njege - 180 ECTS
 2. Menadžer zdravstvene zaštite - 180 ECTS
 3. Medicinar - fi zioterapeut - 180 ECTS
 4. Sanitarni inženjer - 180 ECTS
 5. Medicinsko-laboratorijski inženjer - 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) - 240 ECTS
 – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

 1. Diplomirani medicinar (sestra) zdravstvene njege - 240 ECTS
 2. Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite - 240 ECTS
 3. Diplomirani medicinar - fi zioterapeut - 240 ECTS
 4. Diplomirani sanitarni inženjer - 240 ECTS
 5. Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer- 240 ECTS

c/ Akademske master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine
 godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)
Studijski program Sestrinstvo Master zdravstvene njege

 1. Master zdravstvene njege - 300 ECTS
 2. Master zdravstvene njege - 300 ECTS (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije)

Studijski program Menadžment u zdravstvu

 1. Master menadžmenta u zdravstvu i menadžmenta zdravstvene zaštite - 300 ECTS
 2. Master menadžmenta u zdravstvu i menadžmenta zdravstvene zaštite - 300 ECTS (... u oblasti užeg usmjerenja)

Studijski program Sanitarni inženjering

 1. Master sanitarnog inženjerstva - 300 ECTS
 2. Master sanitarnog inženjerstva - 300 ECTS (... u oblasti užeg usmjerenja)

Saznajte više >>OBAVJEŠTENJE

Na osnovu rješenja Ministarstva  prosvjete i kulture Republike Srpske o ispunjenosti uslova broj 07.023/612-1-2/13 donesenog  dana 20. januara 2014. godine,  Fakultet zdravstvenih nauka će započeti sa izvodjenjem master studija drugog ciklusa  na studijskim programima:
„Sestrinstvo“                            
„Sanitarni inženjering“            

Studenti  koji su zainteresovani za master studije na Fakultetu zdravstvenih nauka,  biće obaviješteni putem web sajta i sredstava javnog informisanja o raspisivanju konkursa za prijem kandidata za upis na drugi ciklus studija  i o početku izvođenja master studija na  Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“ .

Služba za odnose sa javnošću

MIŠLJENJE O UPOREDIVOSTI STUDIJSKOG PROGRAMA SESTRINSTVO -FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA PANEVROPSKOG UNIVERZITETA APEIRON U BANJALUCI I PREDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJSKOG PROGRAMA SESTRINSVA NA ZDRAVSTVENOM VELEUČILIŠTU U ZAGREBU


STUDIJSKI PROGRAM MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

Bolnice i klinike nisu samo medicinske ustanove već istovremeno i socijalne i poslovne ustanove. Stoga njima moraju upravljati administratori koji su obučeni da preuzmu odgovornost upravljanja i koji razumiju odn. koji su u stanju da integrišu različite profesionalne, ekonomske i socijalne faktore rada zdravstvenih ustanova.


STUDIJSKI PROGRAM
FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

Proces intenzivnog razvoja i primjene visokih tehnologija u medicini, hiperprodukcija informacija i širenje naučnih saznanja, multipliciranje specijalističkih znanja, ali i interdisciplinarnog karaktera savremenih znanja reflektuju se na organizaciju, metodiku i  didaktiku obrazovanja kolaterarnih zanimanja u zdravstvenoj oblasti. To je jedan od glavnih razloga da se programi u obrazovanju tih struka pomjeraju ka zahtjevima višeg i visokog obrazovanja, što postaje standard u obrazovnim sistemima razvijenih država.


STUDIJSKI PROGRAM SESTRINSTVO

Diplomirani studenti i diplomirani studenti-specijalisti na studijskom programu "Sestrinstva" osposobljeni su za prestižna zanimanja i poslove: stručne poslove diplomiranog medicinskog tehničara/sestre (bachelor zdravstvene njege) u specijalističkim oblastima: intenzivne zdravstvene njege i urgentnog zbrinjavanja, njege u infektologiji, njege internističkih bolesnika, pedijatrijske njege, njege hirurških bolesnika, gerijatrijske njege, akušersko-ginekološke njege, njege onkoloških bolesnika, njege psihi-jatrijskih bolesnika, njege u neurologiji, njege u oftalmologiji, njege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodičnoj medicini, zatim stručne poslove: radiološkog asistenta, stomatološkog asistenta i hirurškog asistenta –instrumentarca, te asistenta u terapijsko-dijagnostičkim procedurama,također i rukovodeće poslove: rukovodioca/organizatora procesa njege i zbrinjavanja pacijenata u domovima zdravlja, odjelima, poliklinikama, klinikama, kliničkim centrima i institutima, rukovodioca službi/sektora za nabavku lijekova, sanitetskog  i ostalog materijala, poslove vezane za edukaciju i javno zdravstvo: profesora-instruktora zdrav-stvene njege u srednjim medicinskim školama, edukatora u sistemu javnog zdravstva i porodične medicine.

 
STUDIJSKI PROGRAM LABORATORIJSKO MEDICINSKI INŽENJERING

Visoko tehnologizirana savremena medicina podrazumjeva timski rad različitih eksperata u kojem jednu od bitnih karika ima upravo laboratorijska medicina kao fundamentalna, polazna osnova u otkrivanju bolesti, liječenju i izlječenju bolesnika. Savremena medicina praktikuje novi pristup fenomenu zdravlja i zdravstvenoj politici kroz definiciju zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije: "Zdravlje se stvara brigom za samog sebe i za druge, osposobljenošću da se odlučuje i da se kontrolišu životne okolnosti, te osiguranjem života u takvom društvu, koje će omogućiti svim svojim članovima da postignu zdravlje. " (Ottawa, 1986.).

STUDIJSKI PROGRAM SANITARNI INŽENJERING

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO-World Health Organization) u svom ključnom akcionom programu "Zdravlje za sve", kao neophodan dio razvoja zdravstvenih kadrova, potencira obrazovanje sanitarnih inženjera.

Prema stavovima Svjetske zdravstvene organizacije primarni sadržaj "sanitarnog inženjeringa" su inženjerske aktivnosti na zaštiti, prevenciji i sanaciji problema u oblasti javnog zdravstva u čemu se ove djelatnosti djelimično preklapaju sa djelatnostima zdravstvene zaštite, ali obzirom da je sanitarni inženjering fokusiran na ove oblasti, to je i efikasniji u rješavanju javnozdravstvenih problema od užestručnih medicinskih djelatnosti.